Statistik 11 juni 2024 Kl 08.00

Nytt statistiskt meddelande om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Nu finns ett nytt statistiskt meddelande om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå. Siffrorna visar bland annat att det var fler kvinnor än män bland doktorandnybörjare och att det var flest doktorander inom medicin och hälsovetenskap.

Den statistik som redovisas i det här statistiska meddelandet beskriver antalet doktorandnybörjare, doktorander och examina/examinerade 2023 samt antalsförändringar, i huvudsak under 2014–2023.

Fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna

År 2023 började 3 170 doktorander en utbildning på forskarnivå vilket var 150 fler än året innan. Antalet kvinnor var 40 fler och antalet män var 110 fler än 2022. Sannolikt kommer antalet doktorandnybörjare att öka eftersom det sker en eftersläpning i rapporteringen vilket innebär att antalet nybörjare är underskattat. I efterrapporteringen för 2022 tillkom cirka 110 doktorandnybörjare.

Bland doktorandnybörjarna var 52 procent kvinnor och 48 procent män. För femte året i rad är det fler kvinnor än män. I början av 1990-talet var endast en tredjedel kvinnor.

Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorandnybörjarna var medicin och hälsovetenskap med 1 140 doktorandnybörjare varav 720 kvinnor och 420 män.

72 procent av doktorandnybörjarna 2023 hade en anställning som doktorand, 70 procent bland kvinnor och 73 procent bland män. Omräknat till heltidsekvivalenter (som tar hänsyn till både doktorandnybörjarens aktivitets- och finansieringsgrad) var andelen istället 77 procent, både bland kvinnor och män.

Andelen som påbörjar forskarutbildning fortsatt låg

Andelen i den svenska befolkningen som påbörjar forskarutbildning senast vid 30 års ålder var som störst för årskullarna födda 1975–1978, med 1,6 procent. Därefter har den minskat och i årskullen som senast fyllde 30 år (födda 1993) var andelen 0,6 procent. För kvinnorna var andelen 0,5 procent och för männen 0,6 procent.

Flest doktorander inom medicin och hälsovetenskap

Under hösten 2023 var antalet aktiva doktorander 17 600, fördelat på 9 250 kvinnor och 8 350 män. Preliminärt minskade antalet kvinnor med 130 och antalet män med 400, jämfört med hösten 2022. Även här sker det en eftersläpning i rapporteringen vilket innebär att antalet doktorander 2023 sannolikt är ungefär detsamma som 2022.

Bland doktoranderna var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Kvinnornas andel bland doktoranderna ökade med 1 procentenhet jämfört med hösten 2022 och var för tredje året i rad större än andelen män.

Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorander var medicin och hälsovetenskap med 6 390 doktorander varav 62 procent var kvinnor och 38 procent män.

Av de aktiva doktoranderna hösten 2023 studerade 56 procent på heltid. Den vanligaste finansieringstypen var anställning som doktorand. 66 procent av doktoranderna hade den studiefinansieringstypen, 65 procent bland kvinnor och 67 procent bland män. Omräknat till heltidsekvivalenter var andelen istället 70 procent. Bland kvinnor var andelen 69 procent och bland män 71 procent.

Antalet doktorsexamina ökar

Det utfärdades 2 760 doktorsexamina 2023, vilket är en ökning med 20 examina jämfört med 2022. Ökningen av examina beror troligtvis på att antalet doktorandnybörjare ökade några år tidigare. Könsfördelningen bland de doktorsexaminerade var helt jämn.

År 2023 utfärdades 420 licentiatexamina, vilket var 10 färre än 2022. Könsfördelningen var 180 (43 procent) kvinnor och 240 (57 procent) män.

Av doktorandnybörjarna 2015 hade 40 procent av kvinnorna och 49 procent av männen avlagt doktorsexamen inom fem år. Åtta år efter påbörjad utbildning hade 73 procent av kvinnorna och 78 procent av männen avlagt doktorsexamen.

Hög andel utländska doktorandnybörjare

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå. År 2023 var 1 310, eller 41 procent, utländska doktorandnybörjare, en ökning med 70 doktorandnybörjare jämfört med 2022. Med utländska doktorander avses de personer som har kommit till Sverige för att genomgå utbildning på forskarnivå.

Bland de 1 310 utländska doktorandnybörjarna 2023 var det vanligaste forskningsämnesområdet naturvetenskap med 440 nybörjare. Näst vanligast var teknik med 370 utländska doktorandnybörjare. Inom de här forskningsämnesområdena var mer än hälften utländska doktorandnybörjare. Av dem var 45 procent kvinnor och 55 procent män.

Den vanligaste finansieringstypen bland utländska doktorandnybörjare var anställning som doktorand. Omräknat till heltidsekvivalenter var andelen 87 procent, 88 procent bland kvinnor och 86 procent bland män.

Läs det statistiska meddelandet ”Doktorander och examina på forskarnivå 2023” på SCB:s webbplats.

Statistiskt meddelande

Det statistiska meddelandet innehåller mer beskrivande information om den officiella statistik som publicerades i april i år om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå. I det statistiska meddelandet finns beskrivande information om antal doktorandnybörjare, doktorander och forskarexamina efter exempelvis lärosäte, forskningsämnesområde, forskningsämnesgrupp, studiefinansiering, aktivitet, genomströmning eller geografiska områden. Du hittar den tidigare publicerade officiella statistiken på SCB:s webbplats.

Sidan publicerades den 11 juni 2024