Statistik 14 mars 2024 Kl 08.00

Vanligt att högskolenybörjarna har högutbildade föräldrar

Det är vanligt med högskolestudier bland personer med högutbildade föräldrar. Allra vanligast är det att börja i högskolan bland dem med forskarutbildade föräldrar visar ny officiell statistik.

Nu finns nya tabeller om föräldrarnas utbildningsnivå bland studenter och doktorander. Statistiken visar att vid 25 års ålder hade 46 procent av årskullen födda 1998 påbörjat högskolestudier. Andelen som påbörjat högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. Allra vanligast var det att börja i högskolan bland dem med forskarutbildade föräldrar, 84 procent av dem hade gjort det vid 25 års ålder. Motsvarande andel bland dem med föräldrar med förgymnasial utbildning var 24 procent.

Mönstret att det är vanligare att påbörja högskoleutbildning ju högre utbildning föräldrarna har gäller för såväl kvinnor som män. Det är dock genomgående en högre andel kvinnor är män som börjar studera. I årskullen födda 1998, i gruppen med föräldrar som hade en treårig gymnasial utbildning, var det till exempel 45 procent av kvinnorna och 26 procent av männen som hade påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.

Sett till den sociala sammansättningen bland samtliga högskolenybörjare läsåret 2022/23 hade 46 procent högutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med minst en treårig eftergymnasial utbildning. Det var 19 procent som hade lågutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med högst en tvåårig gymnasial utbildning. Jämfört med hur den sociala sammansättningen ser ut i befolkningen är det en större andel av högskolenybörjarna som har högutbildade föräldrar och en mindre andel som har lågutbildade föräldrar.

Mer än hälften av doktorandnybörjarna hade högutbildade föräldrar

Den sociala sammansättningen på forskarnivå följer samma mönster som på grund- och avancerad nivå – det är vanligare med högutbildade föräldrar bland doktorander än i befolkningen i stort. Det är dessutom vanligare med högutbildade föräldrar bland doktorandnybörjare jämfört med högskolenybörjare. Av doktorandnybörjarna läsåret 2022/23 hade 58 procent högutbildade föräldrar. På Karolinska institutet var andelen doktorander med högutbildade föräldrar störst, 74 procent.

Mer information och tabeller på scb.se

Den 26 mars 2024 publicerar UKÄ och SCB nya tabeller om svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2022/23.

Definition av föräldrarnas utbildningsnivå

Föräldrarnas utbildningsnivå beskrivs med hjälp av den förälder som har den högsta utbildningen. Uppgifterna kommer från Registret över befolkningens utbildning och är klassificerade enligt nivå i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).

Definition av högskolenybörjare

Med högskolenybörjare avses en person som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i Sverige.

Definition av doktorandnybörjare

Med doktorandnybörjare avses en person som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på forskarnivå i Sverige.

Sidan publicerades den 14 mars 2024