$type 2 februari 2024 Kl 11.44

Ny vägledning ska stärka lärosätenas arbete med föreskrifter

Som en del av ett regeringsuppdrag ger UKÄ ut en vägledning för att stärka lärosätenas arbete med föreskrifter.

I regleringsbrevet för 2020 gav regeringen UKÄ i uppdrag att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda föreskrifter. Uppföljningen skulle göras i syfte att stärka lärosätenas arbete, särskilt i fråga om hur och var föreskrifterna görs tillgängliga.

UKÄ:s uppdrag redovisades i rapporten Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. En slutsats i redovisningen var att lärosätenas arbete med föreskrifter måste få en tydligare och mer enhetlig prägel genom en grundläggande och gemensam modell. UKÄ föreslog att den grundläggande modellen bland annat skulle bestå av att UKÄ tar fram en vägledning till stöd för föreskriftsarbetet vid lärosätena.

Därefter fick de statliga universiteten och högskolorna i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag att utveckla arbetet med de föreskrifter som de beslutar om. UKÄ fick på motsvarande sätt i sitt regleringsbrev i uppdrag att stärka lärosätenas arbete med föreskrifter. Båda uppdragen ska genomföras med utgångspunkt i de resultat och slutsatser som redovisats i rapporten Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. I båda uppdragen ingår att säkerställa att föreskrifternas utformning uppfyller kraven i lagar och förordningar, t.ex. när det gäller beteckning och innehåll.

Vägledningen Föreskrifter inom högskolan har tagits fram som en del av den grundläggande modell till stöd för lärosätenas arbete med föreskrifter som UKÄ föreslog i rapporten Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Vägledningen beskriver det viktigaste lärosätena bör ta hänsyn till när de utfärdar föreskrifter.

UKÄ kommer under våren att arrangera ett antal seminarier om vägledningen.

Läs vägledning för lärosätenas föreskrifter inom högskolan här Pdf, 475 kB.

Sidan publicerades den 2 februari 2024