Nyhet 29 juni 2023 Kl 09.12

UKÄ och Vinnova föreslår ny modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren

I en ny rapport kommer UKÄ och Vinnova med förslag på en ny modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag till UKÄ och Vinnova.

UKÄ föreslår en modell där utvärderingen genomförs som en sakkunniggranskning med hjälp av bedömare. Det ingår två bedömningsområden i utvärderingen, Styrning och organisation samt Genomförande och resultat. Med hjälp av en beskrivning som görs av lärosätet får bedömarna kunskap om sammanhanget som innovationskontoret agerar i och den roll som innovationskontoret har. Beskrivningen gör det möjligt för bedömarna att värdera innovationskontorens prestation och resultat i relation till förutsättningarna. I slutet av utvärderingsprocessen lämnar bedömargruppen ett samlat omdöme för innovationskontoren. Bedömarna lyfter i sitt yttrande goda exempel, styrkor och utvecklingsmöjligheter samt lämnar rekommendationer för innovationskontorens verksamhet. UKÄ och Vinnova föreslår att utvärderingen genomförs var fjärde år och därmed följer samma tidscykel som forskningspropositionen.

I den föreslagna modellen rapporterar lärosätena två flödestal samt information om intäkter för innovationskontoren i sina årsredovisningar. Flödestalen omvandlas med hjälp av annan statistik till nio kvantitativa indikatorer. Indikatorerna ingår som ett av flera underlag i utvärderingen och rapporteras av UKÄ varje år till Regeringskansliet

UKÄ och Vinnova föreslår att UKÄ ges i uppdrag att vara ansvarig myndighet för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor.

Läs mer i rapporten Modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor - Redovisning av ett regeringsuppdrag Pdf, 946 kB.

Bakgrund

Regeringen gav 2022 i uppdrag till UKÄ och Vinnova att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor. I uppdraget ingick även att fram indikatorer som på årsbasis följer innovationskontorens verksamhet. Dessutom ingick att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för uppföljningen och utvärderingen samt lämplig periodicitet för utvärderingen. Uppdraget har genomförts i dialog med innovationskontoren och andra relevanta aktörer både inom och utanför lärosätena. Genomgång av tidigare erfarenheter och arbeten samt bestämmelser inom området har i kombination med dialogerna utgjort grunden för utvecklingen av modellen.

Sidan uppdaterades den 13 november 2023