Kvalitetssäkring 10 mars 2023 Kl 13.08

40 specialistsjuksköterske-utbildningar utvärderade

UKÄ har under det senaste året utvärderat 40 specialistsjuksköterskeutbildningar. Specialistsjuksköterskeutbildningen är en utbildning på avancerad nivå, riktad mot sjuksköterskor som vill specialisera sig inom ett visst område. I den här utvärderingen har tre inriktningar ingått – ambulanssjukvård, distriktssköterska och psykiatrisk vård. Totalt får 27 utbildningar omdömet hög kvalitet, medan 13 utbildningar får sitt examenstillstånd ifrågasatt.

Bedömningarna av de 40 utbildningarna har gjorts av bedömargrupper – oberoende sakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Den kollegiala granskningen är central för utvärderingssystemet. Bedömarna har bland annat bedömt utbildningarnas lärarkompetens, hur de säkerställer att studenterna når examensmålen och hur utbildningarna samverkat med det omgivande samhället.

Majoriteten av utbildningarna som får omdömet ifrågasatt kvalitet brister på enstaka områden, men några utbildningar har mer omfattande brister. En återkommande utmaning är tillgången till lärarkompetens med rätt professionsanknytning och vetenskaplig kompetens. Många handledare saknar specialistutbildning och handledarutbildning och många lärosäten har inte heller en strategi för hur personal ska ersättas vid till exempel pensionsavgångar

Gemensamt ansvar för kompetensförsörjning

Ett annat område där flera utbildningar har svagheter är säkerställandet av måluppfyllelse inom kunskapsformen färdighet och förmåga. Här består problemen bland annat av att utbildningarnas innehåll och examinationer inte alltid täcker upp alla lärandemål. Utbildningarna har också många styrkor: bedömarna har till exempel identifierat många goda exempel på interna utvärderings- och utvecklingsarbeten. Överlag finns ett stort engagemang för utbildningarna och ett gott samarbete mellan lärosätena och regioner och kommuner. Detta är en förutsättning för att klara det gemensamma ansvaret för framtidens kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Utvärderingen inleddes förra året och nu har UKÄ:s tillförordnade generaldirektör Annika Pontén beslutat om omdömen för utbildningarna som har ingått i utvärderingen. De utbildningar som får omdömet ”ifrågasatt kvalitet” får ett år på sig att genomföra åtgärder för att utbildningen ska hålla hög kvalitet – sedan är det dags för uppföljning. Om en utbildning efter ett år fortfarande bedöms ha brister, kan det leda till att examenstillståndet för inriktningen dras in. UKÄ:s projektledare för utvärderingen, Charlotte Ejsing, säger att lärosätena brukar ta arbetet med åtgärder på stort allvar:

– Bedömarna har gjort ett gediget arbete med att förstå och bedöma de utbildningar som har utvärderats. Vår erfarenhet är att lärosätena, oavsett vilket omdöme de fått, noga läser och analyserar yttrandena och sedan planerar för åtgärder. UKÄ hoppas och tror att bedömarnas rekommendationer ska leda till förbättringar även inom andra inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningarna, avslutar Charlotte Ejsing.

Mer information om hur det gick i utvärderingarna hittar du i Högskolekollen. Välj Utbildningsutvärdering i rullmenyn för ”Typ av granskning”.

Här kan du läsa mer om uppdraget som bedömare.

Sidan uppdaterades den 23 mars 2023