Juridisk tillsyn 1 mars 2023 Kl 10.54

Ny delrapport om antagningsregister

UKÄ har fått ett regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2023 i de delar som rör antagningsregistret, och slutredovisas senast den 31 december 2023.

I delrapporten ”En översyn av bestämmelserna om antagningsregister – Delredovisning av ett regeringsuppdrag” ger UKÄ flera förslag på ändringar, till exempel:

  • Vissa kompletteringar som rör ändamålet med registret (4 kap. 3 §).
  • Tydligare och delvis nya bestämmelser avseende uppgifter om sökande och antagna (4 kap. 4–7 §§).
  • Nya bestämmelser om direktåtkomst för vissa lärosäten (4 kap. 10 och 11 §§).
  • Utökade möjligheter till annat elektroniskt utlämnande än genom direktåtkomst, exempelvis till organisationer som förmedlar bostäder till studenter (4 kap. 12 §).
  • Nya bestämmelser om tilldelning av behörigheter och åtkomstkontroll (4 kap. 13 och 14 §§).

I delrapporten utgår UKÄ från ett författningsförslag som UHR har inkommit med. UKÄ:s förslag överensstämmer i de flesta fall helt med UHR:s förslag. Men i vissa avseenden skiljer sig förslagen åt. Det gäller framför allt bestämmelserna om direkt­åtkomst för lärosäten (se 4 kap. 10 och 11 §§).

Läs delrapporten: En översyn av bestämmelserna om antagningsregister – Delredovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2023:1) Pdf, 889 kB.

Läs mer om regeringsuppdraget på regeringens webbplats

Sidan publicerades den 1 mars 2023