Överklaga anställningsbeslut

Anställningsbeslut kan överklagas.

Överklagandet ska göras skriftligen och ställas till Statens överklagandenämnd. Det ska dock lämnas in eller skickas till:

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Box 7703
103 95 Stockholm

Det ska framgå vilket beslut du vill överklaga och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ha kommit in till UKÄ inom tre veckor från den dag då information om beslutet lämnades på UKÄ:s anslagstavla.