Överklaga anställningsbeslut

Om du anser att UKÄ har gjort ett felaktigt anställningsbeslut kan du överklaga det (enligt förvaltningslagen 1986:223).

Överklaga skriftligen

Den som vill överklaga UKÄ:s anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Överklagandet ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till
UKÄ, Box 7703, 103 95 STOCKHOLM.

Ange vad du vill överklaga

Ange vilket beslut det är du vill överklaga och vilken ändring i beslutet du begär. Överklagandet ska ha kommit in till Universitetskanslersämbetet inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen sattes upp på UKÄ:s anslagstavla.

Handläggs av Statens överklagandenämnd

När vi har fått din överklagan handläggs den av Statens överklagandenämnd.