Nationell samverkan för högskolepedagogisk utveckling genom SUHF

Hur får man influenser för utvecklingen vid det egna lärosätet? Är NU-konferensen en tillräcklig plattform? En arbetsgrupp inom SUHF utreder frågan om att etablera en permanent beredningsgrupp för högskolepolitsiska frågor. Nu vill de höra dina tankar och idéer.

Tid: 14.00-14.45

Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet och ledamot i SUHF:s arbetsgrupp, Foto: Karin Larsson och Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, Foto: Dan Bergmark

Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet och ledamot i SUHF:s arbetsgrupp, Foto: Karin Larsson och Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, Foto: Dan Bergmark

Om sessionen

Syftet med workshoppen är att tillsammans identifiera behov av ytterligare samverkan och lärande på nationell nivå mellan lärosäten kring högskolepedagogisk utveckling. Hur kan vi skapa en akademisk medvetenhet om högskolepedagogiska frågor på lärosätena?

Sedan vårterminen 2019 har SUHF tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda frågan om att etablera en permanent beredningsgrupp för högskolepedagogiska frågor. Arbetsgruppen har hittills identifierat två problemområden som skulle behöva mer både vetenskaplig och erfarenhetsutbyte nationellt: 1)Frågor om studenters väg genom högskoleutbildningar. 2) Frågor om utbildningarnas organisation och design.

Under workshoppen hoppas vi ta del av deltagarnas synpunkter och idéer för hur man hittills får, och skulle önska att få, influenser för utvecklingen vid det egna lärosätet.

– Under workshoppen hoppas vi ta del av deltagarnas synpunkter och idéer för hur man hittills får, och skulle önska att få, influenser för utvecklingen vid det egna lärosätet. Vi vill också ta tillfället i akt och samla resurser som man använt och vill dela med sig av, säger Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet och ledamot i SUHF:s arbetsgrupp som håller i workshoppen.

SUHF ansvarar sedan flera år tillbaka för NU-konferensen, som ambulerar mellan lärosätena. Dessa har sedan 2010, då den första konferensen genomfördes, genererat ett ökat antal deltagande och utvärderas varje gång. En viktig fråga är om, hur och i vilken grad NU-konferensen bidrar till pedagogisk utveckling lokalt och nationellt.

En annan verksamhet som SUHF bedriver sedan flera år är att man tillsätter tidsbegränsade arbetsgrupper för frågor som behöver belysas. Flera av arbetsgrupperna har skapat aktiviteter där lärosätesföreträdare har kunnat mötas för att diskutera specifika frågor och problem. Dessutom har arbetsgrupperna skrivit rapporter på olika teman (framtidens lärandemiljöer, kvalitet i ledarskap på olika utbildningsnivåer, betyganvändning, högskolepedagogisk utbildning med mera). Det är dock oklart hur och om dessa används och om arbetet som rapportskrivandet kräver är värt insatsen. Länkar till rapporterna hittar du nedan.

Sessionen avslutas med diskussion och reflektion mellan Klara Bolander Laksov och Pernilla Nilsson, prorektor och professor i Naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad.

Så förbereder du dig inför denna session

Innan konferensen fick deltagarna svara på tre snabba Mentimeterfrågor inför sessonen:

Vilken roll för den högskolepedagogiska utvecklingen spelar:
1) Rapporter som skrivs av olika myndigheter?
2) NU-konferensen
3) Lokala konferenser

Tillbaka till programsidan

Tillbaka till programsidan