Studentdag 2016

30
maj

Tid: 30 maj 2016

Plats: Stockholm

Representanter för alla landets studentkårer var den 30 maj 2016 inbjudna för att diskutera det nya kvalitetssäkringssystemet, examinationsfrågor och UKÄ:s uppdrag att utreda förutsättningarna för studentinflytande.

Studentinflytandet i ett nytt kvalitetssäkringssystem

Kårerna kommer att få en viktig roll i det nya kvalitetssystem eftersom de ska utse vilka studenter som ska intervjuas om utbildningarnas kvalitet. Studenter ska även ingå i bedömargrupper som granskar högskolorna. Karin Järplid Linde, avdelningschef för UKÄ:s utvärderingsavdelning presenterade det nya kvalitetssäkringssystemet som ska utvecklas i dialog med studenter, lärosäten och arbetsliv.

Studenternas respons var överlag positiv, men samtidigt framförde de att deras insatser kommer att kräva stora resurser för kårerna, som ofta dras med svårigheter att rekrytera personal.

Sammanfattning av synpunkter och önskemål

 • Systemet bör framför allt ha fokus på utveckling och studentcentrerat lärande.
 • Bra att studenter får utse sina egna representanter.
 • Att skapa en studentpool kan underlätta UKÄ:s rekrytering till bedömargrupper.
 • Bra om UKÄ tar fram instruktioner för studentkårernas rekrytering av studenter till intervjuer och vilken kompetens som efterfrågas.
 • Viktigt med ett jämställdhetsperspektiv vid rekrytering av studenter, både till bedömargrupper och till intervjuer.
 • Kvalitetssäkringssystemet blir resurskrävande för studentkårerna.
 • Bra med mindre fokus på självständiga arbeten.
 • Det kan behövas olika bedömningsgrunder för olika typer av utbildningar.
 • Hela utbildningens examination bör granskas särskilt. Flera betonar dock svårigheten med detta eftersom utbildningarna är så olika.
 • Svårt att göra nationella jämförelser av utbildningarnas kvalitet, bland annat eftersom lärosätena har olika profileringar.
 • Bra med transparens men det får inte leda till ”mäthets” och rankning.
 • Koppla resultaten från utvärderingarna till antagning.se.
 • Viktigt att UKÄ beskriver hur den löpande utvecklingen av systemet ska gå till.

Ny rapport om rättssäker examination

Ett annat inslag under dagen rörde en kommande rapport om rättssäker examination av Mikael Herjevik, UKÄ:s verksjurist, som berättade att en ny sådan beräknas vara färdig inom ett år. I framtiden ska rapporten komma ut oftare och vara mer uppdaterad. Några i publiken framförde behovet av att rapporten ska ge riktlinjer för de digitala prov och rättningar som en del lärare använder sig av.

Studentinflytande och kårernas olika förutsättningar

UKÄ har ett regeringsuppdrag om förutsättningarna för studentinflytande, som ska vara färdigt februari 2017. Det leds av Andrea Amft, utredare på UKÄ:s analysavdelning som ska utreda hur ett självständigt och meningsfullt studentinflytande kan bedrivas. Utredningen ska bland annat samla in kunskap genom enkäter både till kårer och lärosäten. Studenterna i publiken berättade om de stora skillnader i förutsättningar som finns för kårernas arbete. Representation och kontinuitet röstades fram som de största hindren för ett fullgott studentinflytande.

Under en paneldiskussion presenterades flera radikala och konstruktiva förslag från kårrepresentanterna. Bland annat att avskaffa medlemskapet i kårerna och att staten ska finansiera kårerna, eftersom det annars skapas en beroendeställning gentemot lärosätet för kårerna.

Film från studentdagen