Internationellt statistiksamarbete

UKÄ deltar aktivt i det internationella statistiksamarbetet och inom andra internationella arbetsgrupper som rör högre utbildning

Som statistikansvarig myndighet deltar UKÄ tillsammans med SCB, Utbildningsdepartementet och Skolverket i olika samarbetsgrupper inom OECD och Eurostat. Arbetet sker dels via internationella möten och digitala arbetsgrupper, dels genom rapportering av data och kvalitetssäkring av resultaten. Syftet är att bidra till att den internationella statistiken håller så god kvalitet som möjligt och att påverka utformningen av nya indikatorer. Statistiken och indikatorerna används av de internationella organisationerna och publiceras på OECD.stat och på Eurostats webbplats. De ligger också till grund för OECD:s årliga publikation Education at a Glance.

UKÄ har också i uppdrag att följa och samordna arbetet med European Graduate Tracking Initiative (EGTI) inför beslut om Sveriges eventuella deltagande. EGTI är ett initiativ från Europeiska kommissionen inom European Education Area, med syftet att skapa ett enhetligt system för att följa upp examinerades inträde på arbetsmarknaden, såväl nationella som inresande studenter.

Organisationer där UKÄ aktivt deltar

OECD/Directorate for Education and Skills/Education Policy Committee (EDP)

  • Working Party on Indicators of Educational Systems (INES)
  • INES Network for the collection of system-level descriptive information (NESLI)
  • INES Network on Labour Market and Social outcomes of Learning (LSO)
  • Group of National Experts on Higher Education (GNE-HE)
  • Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).

Europeiska kommissionen

  • Eurostat: Education and Training Statistics Working Group
  • Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC): European Tertiary Education Register (ETER) Methodological Working Group
  • Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC): European Graduate Tracking Initiative (EGTI)

Några exempel på samarbeten

UKÄ är delaktig i SCB:s rapportering av data om högskolan till Unesco/UIS, OECD och Eurostat och deltar också aktivt i kvalitetsgranskning av indikatorer och texter vid produktionen av Education at a Glance. UKÄ deltar också i tillfälliga arbetsgrupper som skapas för att utforma enkäter etc. vilket ger goda möjligheter att påverka vilka data som samlas in, samt definitioner.

UKÄ deltar i den svenska expertgruppen för omgång 2 av PIAAC, en internationell undersökning av vuxnas färdigheter.

UKÄ samordnar Sveriges deltagande i Europeiska kommissionens projekt med att bygga upp en databas med statistik över universitet och högskolor, ETER-databasen. UKÄ har deltagit från starten av projektet och har därmed haft möjlighet att påverka variabler och definitioner.

Länkar till publicerade uppgifter:

Education at a Glance

OECD:s statistikdatabas (välj Education and Training)

PIAAC

Eurostat (välj Population and Social conditions/ Education and training)

European Tertiary Education Register (ETER)