European Universities, EUniQ och UKÄ

Hur högre utbildning inom EU ska kunna förstärkas, förbättras och bidra till att möta den internationella konkurrensen i ett bredare perspektiv har länge debatterats och diskuterats och resulterat i en mångfald initiativ på området.

Visionen om European Universities diskuterades bland annat på EU:s toppmöte i november 2017 i Göteborg när ministrarna diskuterade ett förslag rörande framtiden för högre utbildning. Detta förslag följdes av Kommissionens initiativ om European Universities som antogs av det Europeiska Rådet i december 2017.

I oktober 2018 bjöd Kommissionen första gången in medlemsländerna till att förverkliga idén om European Universities genom att komma in med förslag på allianser av lärosäten inom högre utbildning. Allianserna måste kunna presentera en gemensam strategi för utbildning baserad på europeiska värderingar. Bland annat måste allianserna kunna visa att minst 50 procent av studenterna kommer att omfattas av mobilitet. Denna mobilitet avser utbildning vare sig den är fysisk, virtuell eller blandad/blended och ska avse samtliga utbildningsnivåer; kandidat, master och forskarnivå. Strategin ska helst också involvera forskning och kontakter med det omgivande samhället. För att kunna bilda en allians är huvudprincipen att minst tre lärosäten inom högre utbildning från tre medlemsländer ingår.

I juni 2019 presenterade Kommissionen resultatet av den första inbjudan avseende European Universities (se Kommissionens Annex: European Universities Selected – June 2019). Av 54 inkomna ansökningar valde Kommissionen ut 17 allianser att bilda de första gränsöverskridande Europeiska universiteten. De 17 allianserna omfattar 114 lärosäten från 24 medlemsländer. Bland de 17 allianserna återfinns sex svenska lärosäten (inom parentes står förkortningen på den allians som lärosätet ingår i): Stockholms universitet (CIVIS), Kungliga tekniska högskolan (UNITÉ), Handelshögskolan (CIVICA), Linköpings universitet (ECIU), Göteborgs universitet (EUTOPIA) och Lunds universitet (EUGLOH).

Det handlar uppdraget om

Redan från början stod det klart att Europas ministrar var tydliga med att kvalitetssäkring måste ingå som en integrerad del i de olika allianserna som en förutsättning för att de ska kunna nå de uppsatta målen för European Universities och för att de ska kunna leverera tydliga resultat.

Uppdraget, att utarbeta en metod för att kvalitetssäkra dessa alliansers arbete, gick till den nederländska utvärderingsorganisationen NVAO, the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, inom ramen för det Erasmus+ finansierade projektet EUniQ (European Framework for Comprehensive Quality Assurance of European Universities, se faktablad EUniQ).

Om projektet

I det pilotprojekt för kvalitetssäkring som NVAO satte igång kom fyra av de 17 allianserna att ingå; UNA Europea, EUTOPIA, UNITÉ och YUFE. Projektet har en styrgrupp med representanter från utbildningsdepartementena (eller motsvarande) i Frankrike, Albanien, Bulgarien, Georgien, Rumänien och Nederländerna.

I projektet ingår även en bedömargrupp och intressenter från exempelvis ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU (European Students’ Union) och EUA (European University Assocation). NVAO har också bjudit in andra utvärderingsorganisationer i Europa som försett projektet med utvärderingsexperter; från Armenien (ANQA), Slovenien (NAKVIS), Schweiz (AAQ), Lettland (AIC), Serbien (NEAQA), Italien (ANVUR), Nederländerna (NVAO) och Sverige (UKÄ). Från UKÄ deltar Loulou von Ravensberg som utvärderingsexpert.

Det händer härnäst

Platsbesöken hos de fyra allianser som ingår i pilotprojektet äger rum under hösten 2020. EuniQ-projektet ska vara klart under våren 2021, i mars är en presentation i Riga planerad.