Utvecklingen av Europauniversiteten och ett ramverk för ett europeiskt kvalitetssäkringssystem

European Universities Initiative/Europauniversiteten initierades genom Erasmusprogrammets två pilotutlysningar 2019 och 2020. 41 allianser beviljades medel för tre års finansiering. Sverige har elva medverkande universitetet men ingen universitetsallians koordineras från Sverige.

Europauniversiteten är högprioriterade av kommissionen och ses som en testbädd för framtidens European Higher Education Area (EHEA) tillsammans med andra stora satsningar inom utbildningssektorn som mikromeriter och en europeisk examen. Satsningar är del av större processer inom Europeiska unionen som handlar om att öka Europas konkurrenskraft inom utbildning, forskning, innovation och samverkan.

Till våren 2022 planeras en ny utlysning för att förstärka nuvarande allianser och möjliggöra några nya. Europauniversiteten är ett högprioriterat projekt som hör ihop med skapande av en gemensam universitetssektor inom EU, och ett intensivt arbete pågår under 2021 med att skapa en europeisk universitets strategi.

Läs mer om pilotutlysningarna och kommissionens planer för EUI under Erasmus+ 2021-27.

Om projektet EUniQ

Europauniversiteten är ett visionärt prestigeprojekt som har utvecklats i en ovanligt snabb takt för Europakommissionen. Kommissionen ser framför sig att flera stora integrerade Europauniversitet står klara 2025. Många tror att det blir en gamechanger för sektorn åtminstone i paritet med Bolognaprocessen. Även om det är för tidigt att förutspå hur framgångsrikt det kommer att bli så är det viktigt att kvalitetssäkringen följer med när utbildningar och studiemiljöerna internationaliseras med hjälp av de möjligheter som allianser kommer att erbjuda.

Det stod klart från början att kvalitetssäkring måste ingå som en integrerad del i de olika allianserna för att de ska kunna nå de uppsatta målen för European Universities. Uppdraget, att utarbeta en metod för att kvalitetssäkra allianserna, gick till den nederländska utvärderingsorganisationen NVAO, the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, inom ramen för det Erasmus+ finansierade projektet EUniQ.

UKÄ har medverkat i EUniQ tillsammans med några av allianserna och några europeiska kvalitetssäkringsorganisationer. I Högskolebloggen skriver Universitetskanslersämbetets general direktör Anders Söderholm om utvecklingen av Europauniversitet med ”lägre trösklar mellan olika länders system för högre utbildning och alltfler etableringar över landgränser” betyder att UKÄ:s verksamhet ”behöver internationaliseras i takt med att systemet i övrigt förändras för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag på ett relevant och ändamålsenligt sätt”.

Läs Anders Söderholms inlägg på Högskolebloggen från 2021-10-12.

I det pilotprojekt för kvalitetssäkring som NVAO ledde involverades fyra allianser; UNA Europea, EUTOPIA, UNITE och YUFE. I två av dessa medverkar svenska lärosäten med, nämligen Göteborgs universitet (EUTOPIA) och Kungl. Tekniska Högskolan (UNITE). Projektet EUniQ:s styrgrupp bestod av representanter från utbildningsdepartementen (eller motsvarande) i Frankrike, Albanien, Bulgarien, Georgien, Rumänien och Nederländerna.

I projektet ingick även en bedömargrupp och intressenter från exempelvis ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), och EUA (European University Assocation).

Projektet ordnade en digital slutkonferens 28 september 2021 och slutrapporterar till kommissionen i december 2021.

Material från konferensen och mer information om projektet finns här.

Universitetskanslersämbetet bevakar utvecklingen

Genom sitt medlemskap i ENQA (European Association for Quality Assurance of Higher Education) och registrering i EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) följer UKÄ noga den europeiska utvecklingen på området och bidrar aktivt i diskussionen och i olika arbetsgrupper kring transnationell kvalitetssäkring. Som ett led i vår omvärldsbevakning har UKÄ inlett en dialog med intressenter inom sektorn på nationell, nordisk och europeisk nivå.

Läs mer om tidigare stadium av projektet EUniQ.