ENQA

ENQA är en paraplyorganisation som består av nationella kvalitetssäkringsorganisationer.

UKÄ är åter medlem i ENQA. Se ENQAs beslut. Pdf, 149.1 kB.

ENQA skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Dessa går under namnet ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

För att uppfylla ENQA:s krav ska kvalitetssäkringsorganens granskningar vara både kontrollerande och kvalitetsdrivande. Av ESG framgår också att kvalitetssäkringsorganen ska vara oberoende och agera självständigt. Här avses såväl organisatorisk och operativ självständighet som självständighet när det gäller formella beslut.

ENQA:s styrelse beslutade i december 2020 om medlemskap för UKÄ, efter att en oberoende expertgrupp granskat hur UKÄ som kvalitetssäkringsorgan motsvarar de krav som ställs i de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG).

UKÄ anslöt sig också i mars 2021 till EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Gå till sidan ESG på svenska.

Läs ENQAs beslut som pdf. Beslutet är på engelska. Pdf, 149.1 kB.

Läs bedömargruppens rapport som pdf. Rapporten är på engelska. Pdf, 557.6 kB.

Läs vår självvärderingsrapport som pdf. Rapporten är på engelska. Pdf, 3.3 MB.

Läs Villkor för ENQA:s granskning av UKÄ som pdf. Rapporten är på engelska. Pdf, 598.8 kB.

Läs mer om EQAR.