Internationella samarbeten inom kvalitetsfrågor

UKÄ deltar aktivt i det internationella samarbetet om högre utbildning.

Många studenter både studerar och arbetar i andra länder än sitt eget hemland. Det främsta målet med den så kallade Bolognaprocessen är att skapa större rörlighet för studenter och arbetssökande akademiker i Europa. Därför är det viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet.

Flera olika samarbetsorganisationer

UKÄ:s internationella samarbete sker främst inom dessa organisationer:

Exempel på samarbeten

Här är några exempel på avslutade och pågående internationella samarbeten just nu:

  • European Universities, EUniQ och UKÄ driver ett projekt som handlar om hur högre utbildning inom EU ska kunna förstärkas, förbättras och bidra till att möta den internationella konkurrensen i ett bredare perspektiv. Läs mer om samarbetet.
  • Vi ledde ett EU-finansierat projekt som syftade till att kvalitetssäkra europeiska utbildningar inom mänskliga rättigheter. I det svenska projektet ingick Karolinska institutet och den europeiska studentorganisationen ESU, en paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar. Förutom Sverige deltog även Kroatien och Portugal. Projektet kallades Modernity, Education and Human Rights (MEHR).
  • Inom det nordiska nätverket NOQA deltar vi ett samverkansprojekt med fokus på effektstudier av kvalitetssäkringssystem.
  • Inom ramen för Bologna processen som mellan ministermötena leds av BFUG (the Bologna Follow up Group) deltar UKÄ i arbetsgruppen Thematic Peer Group C. Den bildades för att främja utbyte länderna emellan i syfte att stärka de ingående ländernas förutsättningar att leva upp till Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Förutom i konferenser där länderna delar med sig av sina erfarenheter inom områden som till exempel kvalitetssäkring av ”joint programmes”, deltar UKÄ i ett personalutbyte. Hittills har UKÄ tagit emot en medarbetare från kvalitetssäkringsorganisationen NVAO, the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, och även skickat en medarbetare till NVAO för utbyte i Belgien och Nederländerna. På grund av covid-pandemin blev utbyten med Tjeckien och Slovakien inställda i våras. Kontaktperson: Stella Annani

Utvärderingsorgan i de övriga nordiska länderna

Här kan du läsa mer om UKÄ:s systermyndigheter i våra grannländer: