ENQA

ENQA är en paraplyorganisation som består av nationella kvalitetssäkringsorganisationer.

UKÄ är i dagsläget inne i en process för att bli medlem i ENQA. På denna sida kan du följa processen.

ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Dessa går under namnet ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

För att uppfylla ENQA:s krav ska kvalitetssäkringsorganens granskningar vara både kontrollerande och kvalitetsdrivande. Av ESG framgår också att kvalitetssäkringsorganen ska vara oberoende och agera självständigt. Här avses såväl organisatorisk och operativ självständighet som självständighet när det gäller formella beslut. UKÄ bedömer att det nationella kvalitetssäkringssystem som tillämpas sedan 2016 uppfyller standarder och riktlinjer i ESG och därmed kraven för medlemskap i ENQA.

ESG på svenska.

Tidplan


Februari 2019

UKÄ lämnar in anmälan till ENQA om att genomgå extern granskning för medlemskap

September 2019

Avtal undertecknas mellan UKÄ och ENQA

September 2019

UKÄ påbörjar arbetet med självvärderingsrapporten

Januari-februari 2020

UKÄ lämnar in sin självvärderingsrapport till ENQA

September-oktober 2020

ENQA:s bedömarpanel genomför platsbesök vid UKÄ

December 2020

 ENQA:s styrelse fattar beslut om medlemskap för UKÄ

Mars 2021

UKÄ ansöker om att ansluta sig till EQAR*

*EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education

Läs vår självvärderingsrapport.

Villkor för ENQA:s granskning av UKÄ (på engelska).