Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Omställningsstudiestöd

Om några dagar, den 1 oktober, öppnar möjligheten att ansöka om det nya omställningsstudiestödet för studier som påbörjas tidigast vid årsskiftet. Stödet är en del av ett större paket kring omställning, trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Stödet är format så att det ska underlätta för redan yrkesverksamma att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och det är med andra ord en del i det så kallade ”livslånga lärandet”.

Universitet och högskolor har redan idag ett brett utbud av kurser och program som attraherar redan yrkesverksamma men detta kommer att stärka den studentgruppens möjligheter att ta del av utbildning. Det är väl ett rimligt antagande att efterfrågan på högre utbildning kommer att öka. Det gäller många olika former av högre utbildning; yrkeshögskola, universitet, komvux, folkhögskola med mera.

Hur denna efterfrågan kommer att se ut vet vi dock inte. Är det framförallt korta kurser eller sammanhållna årslånga program, är det hel- eller deltidsstudier som kommer att vara mest attraktiva och vilka ämnesområden kommer att vara mest efterfrågade? Hur högt trycket kommer att vara vet vi förstås inte heller och det är såklart möjligt för omställningsstudiestöds-studenter att söka i hela högskolans utbud. Det är inte begränsat till särskilda kurser eller program.

Universitet och högskolor har ett uppdrag att redovisa hur man arbetar med utbudet för denna grupp studenter och UKÄ har ett uppdrag att sammanställa dessa redovisningar till regeringen. På sikt kommer säkerligen också frågan om finansiering att lyftas upp till debatt. Det vill säga om dessa nytillkomna studenters behov ska tillgodoses genom omfördelning inom existerande ekonomiska ramar eller om högskolan på sikt behöver expandera för att svara upp mot de nya behoven.

I dagsläget står sektorn i startgroparna för att ta hand om studenterna som söker med hjälp av omställningsstudiestödet och givet att detta är ”nya” studenter som annars inte skulle sökt utbildning så kommer konkurrensen, åtminstone på kort sikt, att öka. Det kommer också att krävas en aktiv omfördelning av resurser så att det utbud som omställningsstudiestödet är avsett för kan utvidgas.

Vi kommer som sagt att följa denna utveckling i samverkan med lärosätena och andra aktörer med intresse för detta, och vi kommer också att ta fram modeller för att sammanställa de effekter som vi kommer att kunna identifiera nu i inledningen av att den nya reformen sjösätts!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-09-23

Uppdaterad: 2022-09-23