Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Statsförvaltningen och stuprören

Statsförvaltningen är som bekant organiserad i ett antal ”stuprör” som ytterst utgår från hur politiken är organiserad i olika politikområden, portföljer och departement. Varje område har sina myndigheter för att verkställa politikens innehåll i stort som smått genom de uppdrag som varje myndighet har specificerat via instruktion, regleringsbrev eller andra formella regeringsbeslut.

Det är en bra ordning. Myndigheterna har tydliga uppgifter och ett ansvar inom sitt område för vilken man bygger både organisation och kompetens. I den svenska förvaltningsmodellen finns också en uttalad rollfördelning mellan regeringen och myndigheterna som gör att politik och verkställighet inte blandas ihop.

Men, samhällsproblemen är inte alltid tydligt uppdelade på samma sätt som myndigheterna är organiserade. Sådant som klimatfrågor, migration och åldrande befolkning behöver insatser från många olika myndigheter. Under corona-pandemin har det också visat sig finnas stora behov av samordnade insatser mellan olika myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna hantera de påfrestningar som pandemin förde med sig.
Även inom vårt område finns det behov av samordning. Det gäller flera områden men ett sådant är kompetensförsörjningsfrågor.

Arbetsmarknadens behov av personer med högre utbildning är stort och växande. Behoven av att kunna säkerställa tillräckligt med praktikplatser, att validera mellan olika utbildningssystem och yrken samt att kunna hitta kompetensutvecklande insatser för att gå från ett yrke till ett annat är sådana frågor som kräver olika myndigheters insatser. Detsamma gäller behovet av kunskapsunderlag och olika typer av analyser för att bättre kunna förstå villkoren för en långsiktig och effektiv kompetensförsörjning inom olika yrkesområden.

Vi, och flera andra myndigheter, har därför också fått allt fler uppdrag som kräver samverkan mellan olika myndigheter. Det gäller kompetensförsörjning inom vårdområdet och av digital spetskompetens, vägar till vårdyrken och mer allmänt samverkan för en effektivare kompetensförsörjning.

Det kräver i sin tur nya arbetssätt och en mer utvecklad verksamhetsplanering vid sidan om att uppgifterna som sådana ställer krav på särskild kompetensutveckling inom varje myndighet. För oss har vi nu så pass många sådana uppdrag att det har blivit ett etablerat arbetssätt som berör allt fler av våra medarbetare.

Det är bra att statsförvaltningen i allt större utsträckning arbetar gemensamt för att på ett bättre och effektivare sätt kunna möta de stora samhällsutmaningarna. Och det är bra att också vi på UKÄ får fler sådana uppgifter och vi gör vår del för att få detta att fungera!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-07-01

Uppdaterad: 2022-07-01