Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Granskning för utveckling

UKÄ:s vision är Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle. Som med alla visioner och liknande korta men förhoppningsvis kärnfulla ställningstaganden så kan de uppfattas på olika sätt och ges olika innebörd. Därför är det då och då på sin plats att påminna om hur vi resonerande när visionen kom till.

Först och främst så grundar sig visionen i det uppdrag som vi har från regeringen och som uttrycks i vår instruktion. Där framgår att vi har ansvar för kvalitetssäkring, analys och statistik, effektivitetsgranskningar och tillsyn av verksamheten vid universitet och högskolor. Enkelt uttryckt så uttrycker vår vision att vi ska genomföra vårt uppdrag genom att både granska, i meningen kontrollera, och utveckla med syftet att stärka kvaliteten i verksamheten.

Det är två ansatser som kan verka konflikterande men vi menar att så inte är fallet. Det är snarare så att de bidrar och ibland förutsätter varandra.

Kontrollen utövar vi genom att till exempel genomföra utbildningsgranskningar som ytterst kan leda till indragna examenstillstånd och genom tillsynsverksamheten där vi går in och granskar regelefterlevnaden vid lärosätena. Vi genomför lärosätesgranskningar som också resulterar i skarpa omdömen och uppföljningar, vi utvärderar och följer upp olika reformer och vi värderar hur väl lärosätena når av statsmakterna satta mål för sin verksamhet och hur effektiv verksamheten är. Allt detta är i någon mening kontroll av att regler följs, att politiska mål uppfylls och att verksamheten genomförs på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse och kvalitetskrav.

Utveckling bidrar vi till genom att våra rapporter och yttranden innehåller bedömningar av vad som fungerar väl och vad som bör åtgärdas. Våra yttranden i samband med utvärderingar är ofta fylliga och innehåller bedömningar både av hur det enskilda lärosätet kan utvecklas såväl som observationer som rör hela sektorn. Våra tematiska utvärderingar, av hållbarhet, breddad rekrytering och sjuksköterskeutbildningarna, har ett i huvudsak utvecklande syfte Vi tar fram vägledande texter för hur olika regler bör tolkas och hur lärosätesinterna processer kan utformas för att nå en högre kvalitet. Våra rapporter, analyser, uppföljningar och våra statistiska sammanställningar är kunskapsunderlag som kan ligga till grund för nationella reformer såväl som för insatser på ett enskilt lärosäte. Genom olika seminarier, konferenser och kommunikativa insatser söker vi sprida kunskap för att på ett ännu bättre sätt omsätta kunskap i handling eller, för den delen, informera om en korrekt regelefterlevnad.

Med andra ord så arbetar vi både kontrollerande och utvecklande. Ibland kan de båda syftena kombineras i enskilda uppgifter som vi utför, ibland dominerar endera kontroll eller utveckling när vi genomför vårt uppdrag. Att vi ska vara både kontrollerande och utvecklande menar jag att vi ska fortsätta med. Jag menar att vi också värnar skattebetalarnas pengar genom att inte stanna vid kontrollmomentet, som i någon mening vore det enklaste, utan att vi också på olika sätt stöttar och bidra till både kunskaps- och kvalitetsutveckling inom högskolesektorn.

Med andra ord – Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-03-07

Uppdaterad: 2022-03-07