Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ och VFU

Inom många professionsutbildningar, eller yrkesutbildningar, inom högskolan är den verksamhetsförlagda utbildningen en central del. VFU, eller praktik, är en viktig del för att bibringa studenten den kunskap som är nödvändig för att så småningom kunna utöva yrket. Teori och kunskap som bygger på vetenskaplig evidens är en del men den beprövade erfarenheten och kunskap som vunnits genom att utöva yrkets praktik är en annan del. Sedan länge uttrycker examensmålen i många utbildningar ett tydligt behov av bäggedera.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen kräver skicklig handledning från yrkeskunniga, en övertänkt VFU-organisation och en viss tid för att kunna hämtas upp och förstås av studenterna. Med tiden har detta kommit att formaliseras i VFU-modeller inom till exempel hälso- och sjukvården och skolan som också är formaliserade i avtal mellan lärosäten och sjukvårds- respektive skolhuvudmännen.

En hög kvalitet i VFU är med självklarhet en viktig del för att kvaliteten i utbildningen som helhet ska vara hög. Det är idag otänkbart att examinera exempelvis sjuksköterskor utan att ha säkerställt att VFU har genomförts på ett godkänt sätt. Många andra utbildningar där det inte finns några formella krav på VFU eller praktik för att erhålla examen använder ändå praktik-perioder för att stärka studentens kunskap. Det kan exempelvis gälla civilingenjörs- eller ekonomutbildningar.

Ofta är dock de VFU-platser som är tillgängliga för studenterna begränsade och VFU kan på det sättet vara en trång sektor när man av olika anledningar vill bygga ut en viss utbildning. Inom framförallt vården brukar den problematiken med jämna mellanrum föras fram. VFU kräver också att viss arbetstid för yrkesverksamma ägnas handledning vilket i ett kort och snävt perspektiv ibland omtalas som en belastning. VFU är dock samtidigt en förutsättning för vårdens och skolans framtida kompetensförsörjning och rätt organiserad kan VFU också, förstås, bidra till både vårdens och skolans kvalitet även under själva praktikperioden.

För oss på UKÄ så har vi på olika sätt arbetat med de viktiga VFU-frågorna. Vi har, på regeringens uppdrag, utvärderat försöket med övningsskolor, vi har nyligen publicerat en rapport om VFU inom vården under pandemin och vi värderar i en pågående tematisk utvärdering kvaliteten i VFU inom sjuksköterskeutbildningarna. Allt emellanåt har vi också haft tillsynsärenden kopplade till VFU eller till exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning. Den intresserade hittar med andra en hel del kunskap om VFU bland våra publikationer.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-11-05

Uppdaterad: 2021-11-08