Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Om statistiken, Sten och guld

När jag växte upp så talades det i bygden ibland om ”professorn”. Det fanns såvitt känt bara en professor som härstammade från denna trakt så det räckte att säga ”professorn” för att man skulle veta att det var Sten Johansson som avsågs. Sten, som jag själv aldrig träffat men som sagt hört talas om, hade fått chansen att läsa vidare och så småningom utnämndes han till professor i sociologi. Han lär ha varit en stridbar person som med hög integritet stod upp för de värden som vägledde hans arbete.

Professorn utnämndes till generaldirektör för Statistiska Centralbyrån (SCB) 1983, en post som han innehade till 1992 då han, efter en kontrovers om myndighetens inriktning, petades från posten. Sten Johansson förespråkade en centraliserad statistikhantering i Sverige medan regeringen ville få till stånd en mer decentraliserad struktur där SCB skulle samordna ett bland myndigheterna mer spritt ansvar för den officiella statistiken. Den ordningen infördes 1994 och har utvecklats väl och är idag allmänt accepterad.

Universitetskanslersämbetet är en av de knappt 30 statistikansvariga myndigheterna. Vårt ansvar handlar förstås om högskoleväsendet och vi jobbar nära SCB i arbetet med att definiera och ta fram den officiella statistiken om högskolesektorn. Det är ett viktigt arbete! Bra analyser, genomtänkta reformer och ändamålsenliga insatser för att utveckla högskolesektorn kräver bra fakta som på ett korrekt sätt återger verkliga förhållanden som sin grund. Statistiken blir på det sättet en nödvändig förutsättning för samhällets reformarbete men också ett bränsle, eller kanske guldgruva, för många olika studier och fördjupade analyser om högskolan och dess utveckling.

Vi tillgängliggör statistiken på flera olika sätt. Den presenteras i kortare statiska meddelanden, i olika analyser och kunskapsunderlag, i vår årsrapport men också genom en särskilda statistikdatabas där användare själv kan ta fram material för vidare analys. Statistikdatabasen är en direktingång till den ”guldgruva” som statistiken är. Den som behöver veta nåt om hur många eller hur mycket av något fördelat på lärosäten, vetenskapsområden eller kön och över tiden kan ofta finna svaret i statistikdatabasen.

Sten Johansson oroade sig för att kvaliteten i statistiken skulle vara i fara om ansvaret decentraliserades för långt och att vissa områden riskerade att få försämrad, eller ingen, statistik om beställaransvaret tilläts verka fullt ut. Hans tveksamheter innebar kanske att reformen när den väl genomfördes också kom att omfatta ett samordningsansvar och ett nationellt samarbete kring statistiken för att möta dylika risker.

Sten gick bort för några år sedan men jag tror att professorn skulle tyckt att Sverige idag trots allt har ett bra och ändamålsenligt system för den officiella statistiken och att kvaliteten har utvecklats positivt med den ansvarsfördelning som gäller idag.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-10-20

Uppdaterad: 2021-10-20