Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Internationalisering av svensk högskolesektor

Svensk högre utbildning i Sverige är i stor utsträckning en nationell angelägenhet som erbjuds av svenska lärosäten och inom ramen för vår nationella reglering. Det finns en reglering kring examenstillstånd, statsanslag och studiemedel som gör att utländska lärosäten inte har särskilt stora incitament för att söka sig till Sverige. Svenska lärosäten har på motsvarande sätt små möjligheter att verka utomland. Sammantaget kan man sluta sig till att högre utbildning är omgärdad av relativt höga hinder, både när det gäller utländska lärosätens etablering i Sverige och svenska lärosätens etablering utomlands. Men, på några ställen utmanas systemet och kanske förebådar detta större förändringar längre fram.

Åbo akademi har annonserat sina planer på att 2023 starta en klasslärarutbildning i Sverige inom ramen för ett samarbete med ett svenskt universitet. Åbo akademi avser därmed att hyra in sig på ett svenskt campus och där ta in studenter till en utbildning som inte bygger på ett svenskt examenstillstånd eller svenska statsanslag utan som har sin legitimitet via den finländska regleringen och en egen avskild ekonomi.

World Maritime University som är en FN-institution finns sedan länge etablerad i Sverige. Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen med innebörden att WMU ska få examenstillstånd enligt svensk lag. Förslaget bygger på en ansökan om examenstillstånd från WMU som UKÄ också har bedömt och rekommenderat regeringen att godkänna.

Det är två sätt att internationalisera det svenska högskolelandskapet. Det ena genom att ett utländskt lärosäte har funnit former för att etablera sig här med sina resurser från hemlandet som grund och utan att behöva något särskilt godkännande från svenska myndigheter och i det andra fallet genom att ett utländskt universitet har etablerat en unik verksamhet i Sverige och därefter sökt svenskt examenstillstånd och med det som grund kommer att erbjuda utbildning i Sverige.

Ett tredje exempel på internationalisering som är under utveckling just nu är det så kallade European Universities Initiative, som elva svenska lärosäten medverkar i. EUI siktar mot integrerade, sömlösa och genuint internationella och strategiska samarbeten mellan europeiska lärosäten som ska stärka studenternas möjligheter att tillägna sig konkurrenskraftiga utbildningar.

För UKÄ så kommer en ökad internationell integrering, lägre trösklar mellan olika länders system för högre utbildning och alltfler etableringar över landgränser att ställa krav på förändring och anpassning. UKÄ:s verksamhet behöver internationaliseras i takt med att systemet i övrigt förändras för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag på ett relevant och ändamålsenligt sätt. ”Internationalisering” kanske kommer att få en allt bredare och mer intressant innebörd om man tittar bara något år framåt?

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-10-12

Uppdaterad: 2021-10-12