Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Vårda utvärderingssystemet!

För ett antal år sedan så var det svenska utvärderingslandskapet avseende universitet och högskolor lite av ett lapptäcke. Flera initiativ, vid flera olika tidpunkter, hade lett fram till att flera parallella utvärderingsmodeller lanserades av olika myndigheter som var och en skulle utvärdera delar av verksamheten vid lärosätena. UKÄ hade sitt pågående uppdrag att utvärdera utbildning, Vetenskapsrådet hade utrett en modell för att utvärdera forskningen och Vinnova arbetade fram en modell som fokuserade på utvärdering av samverkan.

Problemet var att vad som är tätt sammanlänkad verksamhet inom ett lärosäte skulle utvärderas på minst tre olika sätt av tre olika myndigheter med olika kvalitetskriterier. Dessutom så byggde utvärderingsmodellerna på direkt utvärdering av genomförd verksamhet snarare än på utvärderingar av det ansvarstagande lärosätets egna förmåga att kontrollera och utveckla sin verksamhet.

I Forsknings- och innovationspropositionen 2016 tog regeringen ett mer samlat grepp kring detta lite vildvuxna system och samlade de större utvärderingsuppdragen avseende universitet och högskolor hos UKÄ. I propositionen konstaterade man bland annat:

Ett mer sammanhållet system för kvalitetssäkring som inkluderar högskolans hela verksamhet bedöms kunna bidra till en ökad koppling mellan forskning och utbildning, till exempel genom att hela kunskapsmiljöer granskas samlat. Även risken för att samma verksamhet, till exempel utbildning på forskarnivå, granskas i flera olika system bedöms minska om det nationella systemet för kvalitetssäkring av utbildning och forskning är sammanhållet. (prop 2016/17:50, sid 66)

Propositionens överväganden ledde så småningom fram till att UKÄ:s instruktion förändrades så att det numera står att UKÄ ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet. Det är klart att det fortfarande finns utvärderingar som ligger på andra myndigheter. Till exempel så kan finansiärer behöva genomföra särskilda utvärderingar av sina programsatsningar och ibland kan vissa sektorsmyndigheter genomföra utvärderingar i anslutning till sina ansvarsområden som till exempel arkivfrågor, informationssäkerhet eller arbetsmiljö.

Men när det gäller de större övergripande utvärderingarna av verksamheten vid universitet och högskolor så är det UKÄ som har ansvaret för systemet. Vi har möjlighet att kalibrera olika utvärderingar i förhållande till varandra och kan också säkerställa att arbetsbelastningen inom systemet som helhet är ändamålsenligt. Vi kan också förändra systemet i sin helhet och väga olika behov mot varandra.

Nyligen så föreslog utredningen Innovation som drivkraft (SOU 2020:59) dock att vissa återkommande utvärderingar ska göras av andra myndigheter. Jag tycker utredningen i sig gör kloka bedömningar och jag kan absolut se behov av den typ av utvärderingar som utredningen föreslår. Däremot tror jag det är viktigt att vårda det sammanhållna utvärderingssystemet och inte tumma på den övergripande principen om att det också ska hållas samman framöver. Det är annars lätt hänt att det bit för bit återigen fragmentariseras och på så sätt försämrar den samlade utvärderingsförmågan. UKÄ har därför välkomnat många förslag i utredningen, även det om utvärdering av samverkan, men föreslår att utvärderingsuppdraget i stället läggs på UKÄ i samverkan med andra relevanta myndigheter.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-05-18

Uppdaterad: 2021-06-02