Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ och digital transformation

Liksom många andra verksamheter så arbetar också UKÄ med digitalisering och digital transformation. Men till skillnad från en del andra myndigheter som har stora ärendemängder och en relation till många enskilda medborgare så har UKÄ, med några i och för sig viktiga undantag, en mindre grupp av intressenter och färre mängd kontakter med personer eller organisationer. Det tryck på effektivisering och digitalisering som andra myndigheter fått tidigt genom karaktären på sina uppdrag har därför nått UKÄ senare och i någon mån får myndigheten själv svara för att skapa ett förändringstryck genom att formulera krav och ambitioner inom området. Det är ett arbete som vi nu är mitt inne i!

Jag är förstås inte expert på dessa frågor men kan ändå förstå behovet och delta i formuleringen av riktning och ambitioner. En viktig komponent i detta är behovet av att skapa en samlad bild över de utvecklingsinsatser som pågår och att driva utvecklingen med stöd i professionella metoder för projektledning och verksamhetsutveckling. Samtidigt måste detta göras med respekt för, och kunskap om, de olika sakområden som förändringarna berör och med en parallell agenda för att utveckla teknik och plattformar som behövs. Vi är på väg dithän nu.

I det arbetet tror jag det är viktigt att också hitta sätt att närma sig våra utvecklingsuppgifter från en plats ”utanför boxen”. Vi ska å ena sidan utveckla vår verksamhet med tydlig bas i de erfarenheter som vi har med oss och de olika dialoger som vi för med våra intressenter men vi ska också, å andra sidan, kunna öppna upp för helt nya arbetssätt, nya digitala möjligheter och innovationer som i grunden skulle kunna förändra våra metoder och som kanske inte tidigare har prövats i vår sektor. Även här är det alltså lite ”både och” som behövs och jag tror mig våga säga att vi är på väg i denna riktning.

Just nu arbetar vi med verksamhetsutveckling inom hela myndighetens ansvarsområde. Det är dels utveckling av det nationella systemet för kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet, dels formerna för vår lärosätestillsyn, dels formerna för att producera och tillgängliggöra data om högskolesektorn och dels en ny webb för UKÄ. För att nämna några områden.

Man behöver bara skrapa lite på ytan för att förstå hur väl våra olika delar hänger samman. Kvalitetssäkringen kan göra större nytta om vi använder data om högskolan på ett mer ändamålsenligt sätt, analyser av högskolornas verksamhet kan riktas bättre om vi tar tillvara slutsatser som kommer ur vår tillsyn och våra insatser för att stärka regelefterlevnaden kan förädlas genom att koppla på kvalitetsbedömningar.

Vi nyttjar förstås redan nu hela myndighetens kompetens på ett gemensamt sätt men poängen nu är att också i verksamhetsutvecklingen öka kontaktytorna mellan olika delar av verksamheten genom att samlas kring utvecklingsmetoder och gemensamt drivna utvecklingsinsatser. Genom att skriva om det externt på sätt som jag gör nu så blir detta också lite av ett ”löfte” till våra målgrupper om att förändring är att vänta och att UKÄ är redo att ta ett digitalt kliv!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-03-31

Uppdaterad: 2021-03-31