Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Kvalitetssäkring och internationalisering

Mycket av verksamheten inom universitet och högskolor bedrivs i en helt öppen internationell omvärld. Forskningen är till sin karaktär internationell med globala nätverk, publicerings- och forskningssamarbeten oberoende av nationsgränser med mera. Till utbildningen finns många program för student- och personalutbyten mellan lärosäten i olika länder, genom Bologna-processen har utbildningsstrukturen harmoniserats och det finns möjligheter för enskilda studenter att studera i andra länder för delar av eller hela utbildningsprogram.

Men, det finns vissa regleringar som trots allt gör ”branschen” nationell. Det är svårt, eller omöjligt, för svenska lärosäten att etablera sig utomlands och det är likaså utmanande för utländska etableringar i Sverige om man till en sådan etablering vill knyta möjligheten att ge ut svenska examina. Systemet för kvalitetssäkring är nationellt i den meningen att svenska lärosäten har att förhålla sig till det system som UKÄ ansvarar för.

Men det finns några förhållanden som gör att frågan om ovan nämnda nationella regleringar kanske kommer upp till diskussion så småningom.

Det ena är det så kallade European Universities Initiative (EUI). Den franske presidentens initiativ för att stärka samarbetet mellan europeiska universitet har så här långt resulterat i att elva svenska lärosäten ingår i av EU finansierade Europa-universitet. Det är ett betydande antal och det blir säkerligen fler. Om detta utvecklas positivt till ett verkligt ”sömlöst” samarbete mellan lärosätena där studenterna, och kanske även personal, rör sig fritt så behöver den verksamhet som UKÄ bedriver också internationaliseras.

Om progression, studieprogram och examina för betydande volymer av studenter byggs upp över lärosätes- och nationsgränser så måste i någon mån även kvalitetssäkringen förändras på samma sätt. Det är i första hand lärosätenas eget ansvar att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla sina utbildningar men kanske vill ett konsortium inom EUI blir granskade gemensamt av en kvalitetssäkringsorganisation i stället för att ha en sådan kontakt i varje land? Det skulle kräva att lärosätena själva får välja av vem de vill granskas och det borde i rimlighetens namn innebära att UKÄ också skulle kunna ta uppdrag i andra länder eller via ett svenskt lärosäte delta i granskningen av ett helt konsortium.

Det andra är en mening i forskningspropositionen som presenterades i december 2020. Det står på sidan 178-179 att ”Regeringen avser även att göra en över­syn av rättsliga förutsättningar för etablering av forsknings- och utbildningsverksamhet i Sverige.”

Om det skulle möjliggöras och tydliggöras hur utländska lärosäten kan etablera verksamhet i Sverige och hur de kan få svenska examenstillstånd så uppstår förstås frågan om dessa verksamheter ska kvalitetssäkras i enlighet med den modell som svenska lärosäten arbetar under eller om de ska kunna göra detta via kvalitetssäkringsorganisationer i andra länder. Omvänt, om svenska lärosäten tillåts att genomföra någon form av etablering utomlands så blir frågan på samma sätt om den svenska organisationen för kvalitetssäkring ska omfatta även utlandsverksamheten.

UKÄ är som bekant numera med i ENQA och har på så sätt ånyo kommit med i den europeiska gemenskapen av kvalitetssäkringsorganisationer. Myndigheten deltar också i ett pilotprojekt inom European Universities vad gäller kvalitetssäkring och UKÄ söker dessutom medlemskap i EQAR. EQAR är ett register över kvalitetssäkringsorganisationer som uppfyller kraven som ESG ställer. Det är medlemskapet i EQAR som är grunden för att kvalitetssäkringsorganisationer ska kunna agera och ta uppdrag över nationsgränser. Med det sagt har vi tagit några steg mot en ökad internationalisering och jag ser framför mig att dessa frågor kommer att komma allt högre upp på dagordningen framöver.

Länk: Läs mer om Enqa

Länk: Läs mer om Eqar

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-01-22

Uppdaterad: 2021-01-22