Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Vad är UKÄ?

Häromdagen kunde man i en av våra dagstidningar läsa en artikel om forskningsfusk och i en passus så stod det: ”Universitetskanslerämbetet, en av alla dessa statliga myndigheter som få vet ens existerar,…”. Citatet är hämtat i anslutning till att författaren nämner ett ärende som vi har hanterat inom ramen för vårt tillsynsuppdrag.

Men, det fick mig att fundera på om det är så att få vet att UKÄ ens existerar och om det i så fall är ett problem. Det är väl så att vårt namn – Universitetskanslersämbetet – inte direkt talar om vilka våra uppgifter är annat än att det antagligen har något med universitet att göra. Särskilt så upplever nog många att det där med ”kansler” i namnet förefaller vara en anakronism.

Namnet kom till vid myndighetsreformen 2013 då vår föregångare Högskoleverket upphörde och en del av den myndighetens uppgifter togs över av nuvarande UKÄ. Högskoleverket i sin tur ersatte 1995 det som tidigare hette Universitets- och Högskoleämbetet som 1977 hade ersatt Universitetskanslerämbetet (dock utan det ”s” efter kansler som vi har idag). Universitetskanslerämbetet hade skapats 1964 i och med att den tidigare ordningen med en kansler för rikets universitet gjordes om till en mer modern förvaltningsmyndighet. Varje förändring har skett i anslutning till en, oftast större, reform på högskoleområdet.

Det nuvarande UKÄ har, kan man kanske säga, ett rotsystem som går tillbaka till den gamla kanslersfunktionen före 1964 som sträcker sig bakåt i tiden till Uppsala universitets tillkomst 1477 då Jakob Ulvsson utsågs till Uppsala universitets förste kansler. Titeln universitetskansler hängde med som titel för myndighetschefen för UKÄ, UHÄ, HSV och nu senast UKÄ även om uppgifterna för kanslern förstås förändrats dramatiskt över åren. Förslag om att avskaffa titeln har i princip lyfts vid varje reformering av myndighetsstrukturen och 2017 ersattes slutligen kanslern av en generaldirektör som ju är den vanliga titeln för myndighetschefer inom svensk statsförvaltning.

Har vi rätt namn? Ett universitetskanslersämbete utan en kansler är väl kanske den minst logiska kombinationen. Antingen borde det kanske vara ett universitetskanslersämbete med en kansler eller så borde kanske det gamla namnet Högskoleverket tas upp ur byrålådan igen (alternativt något annat mer passande namn för att avspegla vår verksamhet). I vilket fall är det väl en ovanlighet att benämna en hel myndighet efter myndighetschefens titel så även om det funnes en kansler så vore kanske ett annat myndighetsnamn mer logiskt?

Men jag hoppas och tror i alla fall att de som är verksamma inom högskolesektorn, inte minst de som representerar lärosäten och studenter, och vår uppdragsgivare inom regeringen är väl medvetna om vår existens och känner till vad vi gör. Det är kanske mindre problematiskt eller förvånande att en krönikör i en av våra dagstidningar inte känner till oss.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-12-29

Uppdaterad: 2020-12-29