Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ som kunskapskälla – nya samlingssidor

Ett av UKÄ:s fyra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning. Det innebär att vi ska veta mycket om sektorn och också kunna förmedla eller tillgängliggöra kunskapen. Låt mig inledningsvis också säga att jag förstås förstår att det är många andra organisationer som har kunskap om högskolesektorn vid sidan om UKÄ men UKÄ har ändock ett uppdrag som gör att just kunskap om högskolesektorn blir en naturlig del i vårt samlade arbete.

Nåväl, när det gäller att tillgängliggöra kunskap så arbetar vi på flera olika sätt.

Det handlar om olika typer av publikationer som kan vara allt från översiktliga analyser, granskningar av vissa utbildningar eller lärosäten till precisa vägledningar i vissa avgränsade frågor. Bland de mest kunskapstäta publikationerna är den årliga årsrapporten som presenteras i början av juni varje år.

Varje år arrangerar vi också ett antal konferenser och workshops med en mängd olika inriktningar. Det är allt från återkommande konferenser som till exempel rättssäkerhetskonferensen, konferenser kopplade till specifika uppdrag som till exempel om högskolepedagogik, workshops om olika teman som till exempel forskar- och lärarutbildning eller möten för att återföra kunskaper från olika granskningsprojekt. Medarbetare vid myndigheten deltar också vid andra arrangörers konferenser.

Över tiden så har förstås webben blivit allt viktigare när det gäller att tillgängliggöra kunskap. Om man tittar i kristallkulan så kanske vi i en framtid inte längre publicerar rapporter som har ett visst publiceringsdatum med ett visst vid det tillfället fastställt innehåll. Snarare kanske olika analysområden kan komma att vara teman på webben med ett material som ständigt uppdateras i takt med att nya data kommer in, där analyserande texter uppdateras eller förekommer i någon form av blogg-format kopplat till data och där användaren på ett mycket mer dynamiskt och precist sätt än vad som är möjligt idag kan söka ut information och få det sammanställt på olika sätt.

Vi är inte där. Men vi är i alla fall en bit på väg mot att låta webben bli en viktig källa för vår kunskap.

För att göra det lättare att hitta våra olika kunskapsmängder så har vi nu två så kallade pillar pages, eller samlingssidor, uppsatta på vår förstasida. Det är dels en sida om lärarutbildning och dels en sida om vårt så kallade pandemiuppdrag.
Båda dessa sidor kommer att kontinuerligt uppdateras och de innehåller en mängd information om respektive tema.

När det gäller lärarutbildning, som i dagsläget är den mer innehållsrika av de två, så finns där en samlad redogörelse för vad vi ur olika aspekter vet om lärarutbildning. Det finns också en del länkar till andra myndigheters rapporter.

Lärarutbildning är ett sådant tema som vi sedan tidigare har identifierat som viktigt för högskolesektorn. Det finns ett stort intresse från politiken såväl som från lärosätena och andra intressenter. Det förekommer mycket debatt och diskussion om lärarutbildningen och jag hoppas att de fakta vi samlat på vår webb kan vara en utgångspunkt och en drivkraft i fortsatt debatt.

Pandemiuppdraget har vi precis startat (läs mer om uppdraget på webben) och där ser jag framför mig att vi både kommer att kunna dela med oss av den kunskap som myndigheten har men att det också på eller annat sätt ska kunna fungera som en ingång för att också delge oss kunskap. Det uppdraget pågår fram till slutet av 2022 och kommer att omfatta en rad delprojekt till vilka vi får anledning att återkomma längre fram.

Som sagt, ta en titt på våra nya samlingssidor

Lärarutbildning: https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/om-lararutbildning.html

Pandemiuppdraget: https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-10-22

Uppdaterad: 2020-10-22