Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Nytt mål för lärarutbildningen

I januariavtalets femtiosjätte punkt utlovar regeringen och samarbetspartierna att reformera lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ett stort utbildningsområde med stor betydelse för landet så det är inte förvånande att det också är ett av de reformområden som särskilt pekas ut i den sakpolitiska överenskommelsen. Av de olika initiativen på lärarutbildningsområdet nämns att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och detta har regeringen i veckan beslutat om genom att lägga till ett examensmål med just den innebörden.

När förslaget om ett nytt examensmål remitterades så svarade vi från Universitetskanslersämbetet bland annat följande:

”UKÄ vill påpeka att antalet examensmål i examensbeskrivningarna för förskollärar-, grundlärar-, yrkeslärar- och ämneslärarexamen uppgår till mellan 23 och 27 med hög detaljeringsgrad … Utifrån myndighetens verksamhet är UKÄ av uppfattningen att denna stora mängd detaljerade och omfattande mål redan idag innebär stora utmaningar för de lärosäten som bedriver lärarutbildning … Ytterligare tillägg till examensbeskrivningarna eller fler mål riskerar därför att orsaka ytterligare utmaningar för utbildningarna. Även mindre tillägg i examensbeskrivningarna kan ha en negativ påverkan i en redan måltyngd verksamhet.”

Det ställs, med rätta, höga krav på våra framtida lärare men det är samtidigt trångt i lärarutbildningarna som ska härbärgera alla förväntningar. På lite längre sikt tror jag det vore angeläget att få till stånd en översyn av hur det ska vara möjligt att rusta lärare med de kunskaper som arbetet kräver. Mycket ska göras inom utbildningarna på universitet och högskolor. Men kanske inte allt. En del mål skulle med fördel kunna föras över till skolhuvudmännens fortbildningsansvar eller till vidareutbildning inom högskolans ram som yrkesverksamma lärare kan återvända till efter en tid i yrket.

Utmaningen är att få till stånd ett samspel mellan lärarutbildningen, som inleder yrkeslivet som lärare, och olika typer av vidare- och fortbildningsinsatser som bör vara en del av varje lärares yrkesliv. Kanske kan ordningen med en grundutbildning och specialistutbildningar som finns inom vården vara ett spår att utveckla vidare? Kanske kan professionsprogram för yrkesverksamma formas för att möta en del av de ambitioner som nu läggs på grundutbildningen?

Jag vill betona att det förstås är ett riktigt beslut som regeringen har fattat utifrån januariavtalet och viljan att åstadkomma förändring. Men, i något läge så vore det också en god sak att göra en lite bredare översyn av de krav som ställs på lärare och på lärarutbildningen och hur det är möjligt att skapa förutsättningar för en hållbar utbildning och vidareutbildning inom läraryrket.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-09-04

Uppdaterad: 2020-09-04