Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ ska följa upp pandemins konsekvenser för högskolesektorn

2020.

Det året kommer vi nog att komma ihåg ett tag framöver. Inte minst hur den globala pandemin påverkade oss i stort såväl som i smått. Universitet och högskolor är förstås, som alla vet, inget undantag när det gäller pandemipåverkan. Erfarenheterna från vårens övergång till distansutbildning har diskuterats flitigt liksom de både kort- och långsiktiga effekterna av den snabba omställningen. Allt resande har förstås påverkats. Det gäller både nationellt och internationellt utbyte, alla konferenser, internationell mobilitet med mera. De digitala verktygen för möten och konferenser har prövats och utvecklats på mycket kort tid.

När pandemins effekter fortsätter att påverka oss även undre kommande höst och kanske in på nästa år så blir alltfler områden av högskolans verksamhet påverkade. Kommande läsårs internationella studentrekrytering är redan nu kraftigt påverkad, inte minst rekrytering av studenter till forskarutbildning, liksom alla utbytesprogram mellan olika universitet. Samarbetet kring de stora europeiska forskningsanläggningarna påverkas, vissa privata forskningsstiftelsers avkastning kan komma att reduceras under nästkommande år och privata företags aktiva delaktighet i forskningsprojekt kan komma att påverkas.

Genom olika insatser har regeringen också tagit initiativ till att öka antalet studieplatser inom högskolan under innevarande sommar och kommande läsår. Genom att erbjuda fler plats i högskolan så kan effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet i någon mån hanteras. Det innebär helt enkelt att kompetenshöjande insatser sätts in när arbetsmarknaden är försvagad. I siffrorna från höstantagningen så visas också nya rekordnivåer när det gäller antal antagna.

Men vi har antagligen inte alls sett alla effekter ännu och inte heller kunnat förutse alla de åtgärder som är eller kommer att bli nödvändiga att genomföra inom högskolesektorn som en följd av pandemin. Vi vet inte hur länge pandemin håller oss i sitt grepp och vi vet inte heller hur kraftfull återgången till situationen före pandemin blir. Kommer vi att ha rört oss framåt och väsentligen förändrat vårt sätt att arbeta eller har det varit extraordinära insatser som kommer att avvecklas i takt med att allt normaliseras?

Universitetskanslersämbetet har fått regeringen uppdrag att följa upp konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet. Det är ett uppdrag som sträcker sig fram till slutet av 2022 med löpande avrapportering. Det ska genomföras i samverkan med universitet och högskolor. Det är ett viktigt uppdrag som jag ser fram emot att vi ska arbeta aktivt med från och med nu efter sommaren 2020 och jag ser fram emot många externa kontakter för att på bästa sätt kunna fullgöra uppdraget.

Så här är uppdraget formulerat

"Uppföljning av konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet

Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska inkludera effekterna av övergången till distansundervisning och de insatser som har beslutats av regeringen i fråga om t.ex. högskolans utbyggnad. Syftet är att kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppföljningen ska bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022."

Se regeringens pressmeddelande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/universitetskanslersambetet-ska-folja-upp-konsekvenser-for-hogskolans-verksamhet-under-coronapandemin/

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-08-04

Uppdaterad: 2020-08-04