Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Breddad rekrytering och anpassningar av tidplaner pga pandemin

Breddad rekrytering är ett viktigt område för universitet och högskolor i syfte att skapa en högskola som är öppen och tillgänglig för alla i vårt samhälle. Det är inte samma sak som att säga att alla ska plugga vidare efter gymnasiestudier. Snarare handlar det om att möjligheten att gå vidare till högre studier och övervägandet om att göra så ska vara något som alla har lika möjligheter att göra, oberoende av bakgrund och uppväxtförhållanden.

UKÄ fick 2019 ett uppdrag av regeringen att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen utgår från skrivningen i högskolelagens femte paragraf om ”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan”. Exakt vad detta innebär i termer av vad som måste göras och vilka mål avseende breddad rekrytering som bör uppnås är inget som är entydigt. Lärosätena arbetar på olika sätt, beroende på lokal situation, ambitioner inom lärosätet och vilken utbildningsportfölj som man har.

Samtidigt är attityder till högre utbildning och möjligheter att gå vidare inte något som varje lärosäte på ett enkelt sätt kan påverka. Det finns djupare socio-kulturella förhållanden som leder till ett utfall avseenden sökmönster och rekrytering till högskolan.

Därför var det naturligt att forma utvärderingen i två större block. En del som efterfrågar lärosätenas arbetssätt avseende breddad rekrytering och hur de följer upp resultaten av sitt arbete och en del som på ett mer övergripande sätt analyserar breddad rekrytering på en övergripande systemnivå och som söker fånga trender och tendenser inom hela högskolesystemet. Denna del möjliggör också analyser av olika utbildningsområden, regioner, studentgrupper med mera.

På grund av pågående pandemi har dock många lärosäten rapporterat svårigheter att på ett bra sätt hinna med det självvärderingsarbete som var schemalagt att äga rum under senare delen av våren. Med tanke på att det är så pass viktigt utvärderingsuppdrag så har UKÄ hos regeringen begärt, och fått, en senareläggning av avrapporteringsdatum för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering med ett år; från mars 2021 till mars 2022. Detta innebär att lärosätenas arbete med självvärdering kan skjutas fram emot årsskiftet och kanske lite längre fram än så.

Samtidigt fortsätter vi på UKÄ med den systemövergripande analysen och kommer att genomföra den delen så som ursprungligen planerat. Det kommer att ge ett rikare underlag för lärosätenas fortsatta arbete och skapa viktig kunskap som kan vara del av den avslutande delen av utvärderingen när de två delarna – lärosätesvärderingarna och systemanalysen – ska fogas samman. Jag ser mycket fram emot att få följa utvärderingen och de resultat som löpande kommer att publiceras.

UKÄ har också justerat tidplanerna för flera andra projekt på grund av pågående pandemi. I stora drag är det anpassningar för att inte ytterligare belasta lärosätena i de delar där belastningen just nu är särskilt stor. Det rör bland annat utvärderingar inom medicinsk vetenskap.

Läs mer om den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering: https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/tematiska-utvarderingar/breddad-rekrytering.html

Läs mer om anpassningar av UKÄ:s verksamhet på grund av pandemin samt om ställningstaganden i rättsliga frågor som UKÄ gjort med anledning av pandemin: https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/med-anledning-av-coronaviruset.html

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-05-19

Uppdaterad: 2020-05-19