Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ och det europeiska samarbetet

Som vi tidigare meddelat så har UKÄ i dagarna fastställt den självvärdering som kommer att ligga till grund för bedömningen av vår ansökan om medlemskap i ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Läs mer här: https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-02-26-ukas-sjalvvardering-inlamnad-till-enqa.html

ENQA kom till som en del av det europeiska samarbetet kring högre utbildning som utvecklades under 1990-talet och ENQA etablerades formellt år 2000. ENQA var inte formellt en del av Bologna-processen men kom att få en betydelse för Bologna-arbetet i takt med att harmoniseringen mellan olika länders utbildningssystem ökade.

Organisationen har på så sätt utvecklats från ett löst nätverk till en av de viktiga organisationerna för att utveckla samarbetet vad gäller kvalitetssäkring inom den så kallade European Higher Education Area.

Jag menar att det är viktigt att UKÄ, på Sveriges vägnar, deltar i detta samarbete genom ett medlemskap i ENQA. Det handlar om att vi i Sverige ska ha ett system för kvalitetssäkring som svarar upp mot de krav som European Standards and Guidelines (ESG) ställer och som Sverige också har bekräftat via ministermöten vid flera tillfällen. Ett medlemskap i ENQA är kvittot på att vi har ett sådant system. Det handlar också om att vi ska kunna delta aktivt i utvecklingsarbetet inom ENQA och i det viktiga så kallade E4-samarbetet mellan de europeiska kvalitetssäkringsorganisationerna, det europeiska universitetssamarbetet och det europeiska studentsamarbetet. Det handlar om att vi ska vara en aktiv part i arbetet inom både Bologna och EHEA.

Det är så klart många parter som deltar i allt detta från svensk sida. Både lärosäten och studentorganisationerna har sina samarbetsformer och självfallet finns det politiska samarbetet inom både EU och EHEA som viktiga kanaler för inflytande, dialog och beslut. Men UKÄ ska också finnas med det för de delar som berör kvalitetssäkringssamarbetet! Det är viktigt.

Det finns dessutom några värden som ofta förs fram i ENQA-sammanhang. Det handlar om lärosätenas ansvar för kvaliteten i de utbildningar som erbjuds, om kvalitetssäkringsorganisationernas självständighet i förhållande till det nationella politiska systemet och om peer review som grundläggande metod för kvalitetssäkring. Allt det är sådant som vi också står för men som från tid till annan kan vara angripet från olika håll. Då kan det europeiska samarbetet ge en kraft för att upprätthålla dessa grundläggande principer.

Dåvarande Högskoleverket förlorade sitt medlemskap i ENQA efter den prövning som genomfördes 2012. Då bedömdes att det system som då var under genomförande inte höll måttet. Idag, åtta år senare, har ett helt nytt system utvecklats och implementerats och nu ska vi ånyo granskas. Det är min förhoppning att allt ska gå väl och att vi i oktober kan välkomnas som fullvärdig medlem i ENQA-samarbetet igen.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-02-28

Uppdaterad: 2020-02-28