Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ:s mål och vision

Det är väl numera inte helt ovanligt att även myndigheter formulerar visions- och måldokument av olika slag. Så även Universitetskanslersämbetet. Syftet är att söka formulera en sorts övergripande riktningsanvisning för myndighetens verksamhet. Målen ska dels kunna tjäna som en kompass när vi kanske någon gång råkar i tvivel om ifall vi ska prioritera A eller B. Prioriteringen ska då göras utifrån vad som bäst bedöms leda till en ökad måluppfyllelse. Dels ska de betona samband och sammanhang mellan enskilda aktiviteter eller insatser som vi gör och ett övergripande och långsiktigt mål för verksamheten.

Samtidigt är myndigheter styrda av en instruktion som anger myndighetens uppgifter, regleringsbrev som ger årets förutsättningar, särskilda regeringsuppdrag och av andra lagar och förordningar som reglerar statliga myndigheters verksamhet, till exempel förvaltningslagen och myndighetsförordningen. Det är självfallet så att målformuleringar vid myndigheter hela tiden måste kunna förankras inom de ramar som regelverket ställer upp och med största respekt för dessa.

Med detta sagt så har UKÄ formulerat en så kallad kvalitetspolicy som innehåller mål och vision. De är inte nya utan har funnits med sedan några år tillbaka men man kan säga att de nu har getts en förnyad tydlighet och också en ny ”hemvist” i vårt ledningssystem.

*

UKÄ:s vision är

Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle

Och våra fyra mål är:

1) Vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning

Vi producerar tillförlitlig kunskap om högre utbildning och forskning i form av statistik, analyser, kvalitetsgranskningar, juridisk tillsyn och nämndstöd.

2) Skapa resultat som är till nytta för högskolesektorns utveckling

Vi utför vårt uppdrag i dialog med representanter för universitet och högskolor, intresseorganisationer, forskningsfinansiärer, studentorganisationer, arbetslivsorganisationer, politiker och andra beslutsfattare. Vi är en användarvänlig kunskapsorganisation och våra resultat är lättillgängliga via våra alltmer digitaliserade kommunikationskanaler.

3) Vara en attraktiv arbetsplats där engagerade medarbetare kan utvecklas

Vi arbetar för att UKÄ ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner arbetsglädje och trivsel, har goda förutsättningar att göra ett bra jobb, är delaktiga och ser sitt arbete som en del av hela UKÄ:s uppdrag. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bidrar till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Medarbetarnas kompetens tas till vara och det finns möjlighet till utvecklingsvägar och relevant kompetensutveckling.

4) Arbeta samordnat och resurseffektivt

Kunskapsutbyte, samverkan och samarbete mellan avdelningarna är ett naturligt arbetssätt på UKÄ. Vi genomför verksamheten med effektivitet och god hushållning som ledstjärnor. Vi har etablerade rutiner för verksamhetsutveckling och innovation.

*

Jag känner mig både nöjd och trygg med våra mål. Det är två mål som i första hand anger ambitionerna i vårt arbete gentemot våra intressenter i högskolesektorn och, självklart, vår uppdragsgivare. Det är ytterligare två mål som förklarar hur vi vill forma vår arbetsplats med ambition om att arbetsplatsen ska ha en hög kvalitet och att vi arbetar ansvarsfullt med skattebetalarnas medel.

Målen möter de syften som jag berörde inledningsvis: De kan utgöra grund för prioriteringar och verksamhetsplanering och de skapar en begriplig logik mellan enskilda aktiviteter och ”the greater good” som verksamheten ska sträva efter. Samtidigt så är de formade för att gälla inom de ramar som regelverken sätter upp.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-01-09

Uppdaterad: 2020-01-09