Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

God Jul och Gott Nytt År

När jul- och nyårshelgerna närmar sig är det ofrånkomligen så att tankarna rör sig mot att summera det år som har passerat och att också blicka lite framåt för att fundera över vad som komma skall inom vår del av samhällsbygget.

Efter att den nya regeringen tillträdde i början av året så har det tagit en liten tid för det praktiska reformarbetet att komma igång på allvar. Det ska som bekant formas i den politiska mittfåran och har för vår del resulterat i några nya uppdrag kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens, utvärdering av breddad rekrytering, kartläggning av alternativt urval, av studenthälsovården och av hur väl lärarutbildningarna förbereder studenterna för att arbeta med vuxnas lärande.

Uppdraget om digital spetskompetens och det sedan tidigare avslutade uppdraget om framtidens vårdkompetens knyter an till ett annat för högskolan viktigt område, nämligen relationen till arbetsmarknaden och hur väl arbetsmarknad och högskola matchar varandra. Framtidens vårdkompetens har redan tagits vidare av regeringen som nu har fattat de beslut som behövs för att bygga upp den verksamhet som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har föreslagit.

Uppdragen är också en markering av ett nytt och myndighetsövergripande arbetssätt som jag hoppas kan vara lite stilbildande framöver. Samhällets problem låter sig inte sorteras in under ett enskilt politikområde och det är därför viktigt att staten kan arbeta myndighets- och sektorsövergripande.

Det dialogformat, om uttrycket tillåts, som UKÄ använder för att utveckla frågor gemensamt med våra intressenter är något som jag tycker vi både ska vårda och vara stolta över. Det vi gör idag bör relateras till om det på lång sikt stöttar kvalitetsutvecklingen eller inte. Ett dialogbaserat förfarande där vi har samtal, testar slutsatser eller utvärderingsparametrar, förklarar juridiska regelverk eller tolkningar leder till en bättre förankring och förståelse av vårt arbete och underlättar därför också den långsiktiga kvalitetsutvecklingen.

Därför är det så vi har arbetet med att utveckla och genomföra kvalitetssäkringssystemet och det är så vi kommer att fortsätta arbetet för att stärka kvalitetssäkringen men också för att stärka regelefterlevnad inom sektorn och för att öka förståelsen för våra analyser inom områden som till exempel lärarutbildning och forskarutbildning. När vi nu har avrapporterat regeringsuppdraget om högskolepedagogisk utveckling och samtidigt planerar flera nya projekt så är det tydligt att ett öppet arbetssätt kan ha många olika beståndsdelar och kan genomföras på många olika sätt. Den ”verktygslådan” behöver ständigt utvecklas.

Den kunskap som vi på UKÄ tar fram och besitter är en bas för all vår verksamhet och en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Att hela tiden kunna utveckla vårt kunskapsarbete är vad som i praktiken definierar en kunskapsorganisation och i detta ingår även reguljär ärendehandläggning med dess krav på effektivitet och ändamålsenlighet. Vi har på flera olika sätt utvecklat dessa förmågor under det år som gått och vi kommer att fortsätta arbete med det framöver inom allt från juridik till kvalitetssäkring och analys.

Om jag för ett år sedan såg på 2019 med tillförsikt så kan jag nu se tillbaka på året med tillfredsställelse över vad vi har åstadkommit och med en stark tro på att vi under 2020 kommer att kunna fortsätta att både leverera och utveckla verksamhet. Och med det sagt så vill jag på detta sätt passa på att önska alla medarbetare, samarbetspartners, intressenter och andra vänner och bekanta en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-12-20

Uppdaterad: 2019-12-20