Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Nationellt vårdkompetensråd

Regeringen beslutar nu att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Uppgifterna är att arbeta med kompetensförsörjningen för hälso- och sjukvården genom att både samordna arbetet och genom att ta fram bra underlag, prognoser och flödesbeskrivningar för de centrala yrkesgrupperna.

Beslutet bygger på förslag som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har lämnat till regeringen för bara några veckor sedan. Våra två myndigheter har jobbat intensivt med detta projekt sedan 2016 i syfte att ta fram den typ av förslag som nu genomförs. Värt att notera är att detta också är del i det så kallade januariavtalet.

Det har varit ett arbete som drivits i nära samverkan med lärosäten, sjukvårdshuvudmän och andra aktörer för att finna vägar framåt i denna för samhället så viktiga fråga. Förslagen, som nu genomförs, innebär inrättande av ett nationellt råd, sex regionala råd och bättre kunskapsunderlag. Rådet får sin hemvist vid Socialstyrelsen och ska stöttas av ett kansli. Rådets sammansättning består av representanter för de två sektorerna – högre utbildning och hälso- och sjukvården – samt representanter för UKÄ och Socialstyrelsen. Ordföranden ska vara en person som har erfarenhet och förståelse för båda sektorerna.

Att aktivt arbeta med kompetensförsörjningen för ett av de stora och viktiga välfärdsområdena är viktigt. Att också göra det över sektorsgränserna är också viktigt och kanske i någon mån stilbildande. Samhällets utmaningar möts sällan genom stuprör utan snarare genom samverkan och breda, sektorsövergripande insatser.

Det är viktigt att de råd som nu etableras också blir balanserade och förmår att både diskutera dimensionering, utbud och verksamhetsförlagd utbildning å ena sidan och yrkenas attraktivitet och sjukvårdshuvudmännens framtida behov å andra sidan. På olika sätt behöver också den kunskapsuppbyggnad och forskning som hänger samman med kompetensförsörjningen vara föremål för diskussion och dialog.

Vi ser från UKÄ fram emot att i samarbete med Socialstyrelsen fortsatt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Se presskonferensen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/regeringen-inrattar-nationellt-vardkompetensrad/

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-09-27

Uppdaterad: 2019-09-27