Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Nordic Quality Assurance - NOQA

UKÄ har många internationella samarbeten och ett av dessa är samarbetet med de nordiska ländernas kvalitetssäkringsorganisationer. Det kallas för Nordic Quality Assurance (NOQA). NOQA:s årliga konferens var i år förlagd till Stockholm med UKÄ som värd och med ett trettiotal deltagare från de nordiska länderna.

Programmet innehåller dels uppdateringar om vad som är på gång inom respektive land och dels diskussioner och erfarenhetsutbyte kring olika teman med relevans för kvalitetssäkring. Teman i år var bland annat lärdomar från lärosätesgranskningar med representanter från Malmö universitet och Norges Handelshögskola, diskussioner om hur intervjuer och site visits kan organiseras med mera.

Nytt för i år var att vi även hade ett möte på ledningsnivå i anslutning till NOQA-konferensen. De diskussionerna rörde bland annat utvecklingen inom ENQA och EQAR och relationen dem emellan vilket är av stort intresse för UKÄ som avser att söka nytt medlemskap i ENQA under 2020. Frågor kring internationalisering av kvalitetssäkring berördes också, inte minst i ljuset av European universities-initiativet.

Konferensen är ett bra tillfälle att lära av varandra men kan också fungera som en möjlighet att utveckla gemensamma nordiska ståndpunkter i för oss viktiga frågor. Jag ser fram emot att få fortsätta dessa diskussioner vid kommande NOQA-konferenser.

Fotnot: De nordiska organisationerna är UKÄ i Sverige, NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i Norge, AI (Danmarks Akkrediteringsinstitution) i Danmark, FINNEC (Nationella centret för utbildningsutvärdering) i Finland och Quality Board for Icelandic Higher Education i Island.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-09-06

Uppdaterad: 2019-09-06