Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Kompetensförsörjning av digital spetskompetens

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt uppdrag till UKÄ och Tillväxtverket gemensamt. Det handlar om digital spetskompetens och syftar till att säkra tillgången till digital spetskompetens, att förbättra tillgång till statistik och prognoser och uppdraget ska bedrivas i dialog med lärosäten, arbetslivets organisationer, regionala företrädare och andra myndigheter.

Uppdraget ska förstås i relation till den digitaliseringsstrategi som tidigare har beslutats. I den finns fem delmål och ett av dessa berör digital kompetens. Målet är formulerat som att ”I Sverige ska alla kunna utveckla sin digitala kompetens”. Flera viktiga områden för insatser definieras. Matchning av kompetens är ett sådant viktigt område och det konstateras att det finns behov av att säkerställa kompetensen för arbetslivets behov.

Dialogen mellan högskolesektorn och arbetsmarknaden är därför central och samverkansformerna, menar man i strategin, behöver utvecklas. Att kunskapsbasen blir allt mer avancerad och att omställningarna inom både industri och högskola är snabba understryker behovet av gemensamma arbetssätt för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Förutom digitaliseringsstrategin så har även den nationella inriktningen för AI och nyindustrialiseringsstrategin starka beröringspunkter med uppdraget. Den industriella omvandlingen är på många sätt en digital utveckling och omställning som kräver nya kompetenser men som också är grundad i pågående forskning. Lärosätena blir med andra ord viktiga både vad gäller att utveckla den nya kunskapsbasen för arbetslivet och för att överföra detta till relevanta utbildningar.

Det är ett viktigt och angeläget uppdrag och jag ser fram emot att arbetet nu kommer igång. Samarbetet med Tillväxtverket och med lärosäten, arbetslivets aktörer med flera kommer att bli viktiga framgångsfaktorer för uppdraget.

Läs mer om regeringsuppdraget https://www.regeringen.se/4a404c/contentassets/3d7c007c3de74004b918008c22911ca5/uppdrag-att-samverka-kring-kompetensforsorjningen-av-digital-spetskompetens-uka.pdf

Läs mer om digitaliseringsstrategin https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-08-23

Uppdaterad: 2019-08-23