Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Studentdagen 2019

Idag arrangerade UKÄ för andra gången en konferens med studentkårerna som primär målgrupp. Ett knappt 80-tal representanter från kårer runt om i landet och SFS möttes under dagen.

Programmet fokuserade två huvudsakliga områden: kvalitetssystemet och studenters rättssäkerhet. Det är två områden som är av stort intresse för kårerna såväl som för lärosätena.

Studenterna är centrala deltagare i kvalitetssystem och kvalitetssäkring; både det som görs lokalt på lärosätena och det som UKÄ gör på nationell nivå. Studenterna är deltagare i bedömargrupper, de skriver studentinlagor, de är viktiga informationskällor för bedömarna och genom delaktighet i lärosätenas beslutsstrukturer så är de också med och påverkar systemen lokalt.

När det gäller rättssäkerhet så har UKÄ, som tillsynsmyndighet och värdmyndighet för ÖNH, många kontakter med studenter och ibland också med kårer i olika frågor som har att göra med regelefterlevnad och rättssäkerhet. Kårerna är viktiga för att kunna delta i att stärka regelefterlevnaden på varje lärosäte och genom att aktivt delta i lärosätenas arbete också kunna bidra till att kvaliteten i regeltillämpningen hela tiden blir bättre.

Den konferens som vi ordnar grundar sig på ett regeringsuppdrag vilket är en tydlig markering att även den politiska ledningen har en stor förståelse för de frågor som konferensen täcker in. Ett stort tack till alla deltagare och medarbetare på UKÄ som har arbetat med att genomföra dagens konferens.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-08-20

Uppdaterad: 2019-08-20