Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  En ny regering har tillträtt!Statsministerns regeringsförklaring tidigare i veckan drog upp linjerna för regeringens arbete och angav de prioriteringar som ska gälla. Regeringsförklaringen var inte särskilt mångordig när det gäller universitet och högskolor. Forskning nämns inte alls, högskolesektorn omtalas i samband med utbyggnad av vårdutbildningar men inte i övrigt. Högre utbildning kommer med några gånger som en möjlighet för kompetensutveck...
 • Anders ·
  Studentinflytandet är en viktig sak! I Sverige är studentinflytande dessutom väl etablerat och på många olika sätt fäst i regelverket. Studenterna har en rättighet till inflytande över sina studier och studenterna ska också delta aktivt i beslutsfattande och kvalitetsarbete vid universitet och högskolor.Det finns också en lång tradition av studentinflytande som sträcker sig bakåt i historien. De tidiga universitetens ”colleges” eller nationer där...
 • Anders ·
  Inom många professionsutbildningar, eller yrkesutbildningar, inom högskolan är den verksamhetsförlagda utbildningen en central del. VFU, eller praktik, är en viktig del för att bibringa studenten den kunskap som är nödvändig för att så småningom kunna utöva yrket. Teori och kunskap som bygger på vetenskaplig evidens är en del men den beprövade erfarenheten och kunskap som vunnits genom att utöva yrkets praktik är en annan del. Sedan länge uttryck...
 • Anders ·
  När jag växte upp så talades det i bygden ibland om ”professorn”. Det fanns såvitt känt bara en professor som härstammade från denna trakt så det räckte att säga ”professorn” för att man skulle veta att det var Sten Johansson som avsågs. Sten, som jag själv aldrig träffat men som sagt hört talas om, hade fått chansen att läsa vidare och så småningom utnämndes han till professor i sociologi. Han lär ha varit en stridbar person som med hög integrit...
 • Anders ·
  Svensk högre utbildning i Sverige är i stor utsträckning en nationell angelägenhet som erbjuds av svenska lärosäten och inom ramen för vår nationella reglering. Det finns en reglering kring examenstillstånd, statsanslag och studiemedel som gör att utländska lärosäten inte har särskilt stora incitament för att söka sig till Sverige. Svenska lärosäten har på motsvarande sätt små möjligheter att verka utomland. Sammantaget kan man sluta sig till att...
 • Anders ·
  Årets budgetproposition är nu presenterad och nyhetsflödet inom sektorn har förstås dominerats av detta sedan i måndags. Pandemin, och återhämtningen efter pandemin, präglar många politikområden och även inom högskolesektorn finns det, självfallet, åtgärder som har en sådan anknytning. Bland annat så annonserar regeringen sin avsikt att finansiera ett ”högskolepedagogiskt lyft” genom särskilda medel för sådana utvecklingsinsatser samt inrättandet...
 • Anders ·
  Sedan en tid har regeringens planer för ett nytt omställningsstudiestöd baserat på partsöverenskommelsen varit kända. Det innebär stärkta möjligheter för (vidare)utbildning för yrkesverksamma som är ”mitt i arbetslivet” genom att dessa ges tillgång till ett nytt omställningsstudiestöd som för många kommer att motsvara 80 procent av lönen. Fullt utbyggt kommer stödet att kosta 6-9 miljarder per år och det kommer enligt vad som nu föreslås att infö...
 • Anders ·
  Sveriges universitet och högskolor utbildar för drygt 30 miljarder kronor per år. Det är en hel del förstås. Genom olika satsningar som ibland är permanenta men ofta är tidsbegränsade så kan regeringen precisera viss utbyggnad av vissa. Ofta är det utbildningsområden där behoven är stora som till exempel behovet av fler lärare, fler sjuksköterskor eller ingenjörer. Det kan också vara särskilda utbyggnader av sommarkurser eller så kallade livslång...
 • Anders ·
  Tisdag den 8 juni släppte UKÄ den årliga rapporten som redovisar läge och utveckling för högskolesektorn inom en mängd olika områden. Årsrapporten är både en uppslagsbok att ha till hands när någon fråga kopplad till högskolesektorn behöver få ett svar och en allmänbildande text för var och en som vill fördjupa sin förståelse för vad som händer inom sektorn.Jag minns från min tid som rektor att jag alltid noga följde lanseringen av årsrapporten o...
 • Anders ·
  För ett antal år sedan så var det svenska utvärderingslandskapet avseende universitet och högskolor lite av ett lapptäcke. Flera initiativ, vid flera olika tidpunkter, hade lett fram till att flera parallella utvärderingsmodeller lanserades av olika myndigheter som var och en skulle utvärdera delar av verksamheten vid lärosätena. UKÄ hade sitt pågående uppdrag att utvärdera utbildning, Vetenskapsrådet hade utrett en modell för att utvärdera forsk...