Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Mycket av verksamheten inom universitet och högskolor bedrivs i en helt öppen internationell omvärld. Forskningen är till sin karaktär internationell med globala nätverk, publicerings- och forskningssamarbeten oberoende av nationsgränser med mera. Till utbildningen finns många program för student- och personalutbyten mellan lärosäten i olika länder, genom Bologna-processen har utbildningsstrukturen harmoniserats och det finns möjligheter för ensk...
 • Anders ·
  Häromdagen kunde man i en av våra dagstidningar läsa en artikel om forskningsfusk och i en passus så stod det: ”Universitetskanslerämbetet, en av alla dessa statliga myndigheter som få vet ens existerar,…”. Citatet är hämtat i anslutning till att författaren nämner ett ärende som vi har hanterat inom ramen för vårt tillsynsuppdrag.Men, det fick mig att fundera på om det är så att få vet att UKÄ ens existerar och om det i så fall är ett problem. D...
 • Anders ·
  UKÄ:s nya kontorslokaler på på Hammarbybacken 31.
  UKÄ har flyttat till nya lokaler. De ligger vid Gullmarsplans t-banestation på Hammarbybacken 31.Jag hoppas att vi kommer att kunna utveckla våra arbetssätt med det nya kontoret som utgångspunkt. Kontoret ska först och främst kunna användas för många olika saker. Det ska vara en plats där vi kan ha bra, effektiva och kreativa möten med varandra och med externa gäster, där vi kan samlas och driva verksamheten framåt. Det ska också vara en plats dä...
 • Anders ·

  Pandemin! Hört det uttrycket tidigare? Antagligen och nu kommer det ännu ett inlägg från mig om detta. Saken är den att, som den minnesgode läsaren känner till, UKÄ har ett uppdrag från regeringen om att följa pandemins konsekvenser för högskolesektorn.
  Det gör vi på flera sätt. Vi kommer att starta upp ett antal specifika tematiska projekt för att göra detta (mer om det i något senare inlägg) men det är också så att pandemins effekter löpande kom...

 • Anders ·
  ”Håller du med om det som står i inlägget?” frågade SFS ordförande mig för en tid sedan. I det blogginlägg som han refererade till fanns en argumentation för att kvalitet i högre utbildning inte skapas i kvalitetssystem. De förutsättningar som är för handen, till exempel ekonomiska resurser, i mötet mellan lärare och student sätter ramarna för vad som går att uppnå. Man kan med andra ord inte ersätta brist på ekonomiska resurser med ett effektivt...
 • Anders ·
  Ett av UKÄ:s fyra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning. Det innebär att vi ska veta mycket om sektorn och också kunna förmedla eller tillgängliggöra kunskapen. Låt mig inledningsvis också säga att jag förstås förstår att det är många andra organisationer som har kunskap om högskolesektorn vid sidan om UKÄ men UKÄ har ändock ett uppdrag som gör att just kunskap om högskolesektorn blir en naturlig del i vå...
 • Anders ·
  Jag har i veckan deltagit i två konferenser på temat kompetensförsörjning och högskolans roll i detta. Det var dels TCO som presenterade en rapport om tjänstemännens behov av vidareutbildning och kompetensutveckling (https://omstallning.tco.se/) och dels konferensen Nya vägar-projektets konferens om flexibilitet i utbildning och ökad tillgång till högre utbildning i hela landet (https://nyavagar.se/). Bland diskussions- och paneldeltagare så fann...
 • Anders ·
  Universitetskanslersämbetet och vår föregångare Högskoleverket har haft ställning som den svenska organisationen för nationell kvalitetssäkring inom högskolesektorn alltsedan 90-talet. Därför var det också naturligt för dåvarande Högskoleverket att engagera sig i det internationella nätverk av kvalitetssäkringsorganisationer som tog form runt sekelskiftet i form av European Network for Quality Assurance som senare blev European Association for Qu...
 • Anders ·
  Var åttonde student i svensk högskola, ungefär, studerar till lärare. Om man lägger samman de olika lärarprogrammen så är det Sveriges största yrkesutbildning inom högskolan. Dessutom är lärarförsörjningen ett ständigt diskussionsämne och både vi och andra har visat på bristsituationer på arbetsmarknaden.UKÄ har förstås mycket på gång inom området lärarutbildning. Sedan ett par år har vi samlat ihop våra olika aktiviteter för att skapa bättre kun...
 • Anders ·
  I januariavtalets femtiosjätte punkt utlovar regeringen och samarbetspartierna att reformera lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ett stort utbildningsområde med stor betydelse för landet så det är inte förvånande att det också är ett av de reformområden som särskilt pekas ut i den sakpolitiska överenskommelsen. Av de olika initiativen på lärarutbildningsområdet nämns att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbi...