Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Ett av UKÄ:s fyra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning. Det innebär att vi ska veta mycket om sektorn och också kunna förmedla eller tillgängliggöra kunskapen. Låt mig inledningsvis också säga att jag förstås förstår att det är många andra organisationer som har kunskap om högskolesektorn vid sidan om UKÄ men UKÄ har ändock ett uppdrag som gör att just kunskap om högskolesektorn blir en naturlig del i vå...
 • Anders ·
  Jag har i veckan deltagit i två konferenser på temat kompetensförsörjning och högskolans roll i detta. Det var dels TCO som presenterade en rapport om tjänstemännens behov av vidareutbildning och kompetensutveckling (https://omstallning.tco.se/) och dels konferensen Nya vägar-projektets konferens om flexibilitet i utbildning och ökad tillgång till högre utbildning i hela landet (https://nyavagar.se/). Bland diskussions- och paneldeltagare så fann...
 • Anders ·
  Universitetskanslersämbetet och vår föregångare Högskoleverket har haft ställning som den svenska organisationen för nationell kvalitetssäkring inom högskolesektorn alltsedan 90-talet. Därför var det också naturligt för dåvarande Högskoleverket att engagera sig i det internationella nätverk av kvalitetssäkringsorganisationer som tog form runt sekelskiftet i form av European Network for Quality Assurance som senare blev European Association for Qu...
 • Anders ·
  Var åttonde student i svensk högskola, ungefär, studerar till lärare. Om man lägger samman de olika lärarprogrammen så är det Sveriges största yrkesutbildning inom högskolan. Dessutom är lärarförsörjningen ett ständigt diskussionsämne och både vi och andra har visat på bristsituationer på arbetsmarknaden.UKÄ har förstås mycket på gång inom området lärarutbildning. Sedan ett par år har vi samlat ihop våra olika aktiviteter för att skapa bättre kun...
 • Anders ·
  I januariavtalets femtiosjätte punkt utlovar regeringen och samarbetspartierna att reformera lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ett stort utbildningsområde med stor betydelse för landet så det är inte förvånande att det också är ett av de reformområden som särskilt pekas ut i den sakpolitiska överenskommelsen. Av de olika initiativen på lärarutbildningsområdet nämns att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbi...
 • Anders ·
  Som alla medarbetare och många intressenter känner till så flyttar Universitetskanslersämbetet till nya lokaler lite senare i höst. Att myndigheter flyttar är knappast något ovanligt numera. Förbi är de tider när myndigheter var kungliga, byggde stenhus för sin verksamhet, ristade in myndighetens namn i stenplattor på fasaden och avsåg att förbli på oförändrad plats och med oförändrat uppdrag för all framtid.I början av 1990-talet avvecklades den...
 • Anders ·
  Ordet student kommer från latinet och betyder något i stil med den som ”ivrigt ägnar sig åt något”. Det är väl en ganska vacker beskrivning av studentens motivation och aktivitet? Dessutom tror jag att många skulle se just denna iver som en av de viktigaste drivkrafterna som leder till ett lärande. Men studenter är inte bara ivriga i sitt lärande, de har också både en rättighet och ett behov av att utöva inflytande över utbildningen. I Sverige är...
 • Anders ·
  2020. Det året kommer vi nog att komma ihåg ett tag framöver. Inte minst hur den globala pandemin påverkade oss i stort såväl som i smått. Universitet och högskolor är förstås, som alla vet, inget undantag när det gäller pandemipåverkan. Erfarenheterna från vårens övergång till distansutbildning har diskuterats flitigt liksom de både kort- och långsiktiga effekterna av den snabba omställningen. Allt resande har förstås påverkats. Det gäller både ...
 • Anders ·
  I sommartider så är det många som faktiskt väljer att studera. Sommarkurserna blir allt fler på landets lärosäten och i fjol var det nästan 20.000 personer som studerade på sommaren. Det var i sin tur en ökning sedan tidigare år och en direkt följd av de satsningar som regeringen gjort på att utöka utbudet kurser under sommaren. Se vidare i UKÄ:s uppföljning av sommarkurser https://www.uka.se/download/18.7bdd20e172982fb58d291b/1592317160319/rappo...
 • Anders ·
  Av en händelse så kom jag att stöta på ett citat av Anders Ångström häromdagen. Jag hade hört det tidigare och återsåg det med viss tillfredsställelse för att hans ord, formade i det sena 1800-talets högstämda prosa, får en att tänka efter. Först undrar man helt enkelt vad det betyder; när man väl insett det så förundras man över hur viktigt hans budskap är och hur kortfattat det ändå var möjligt att formulera budskapet.Men först lite bakgrund. A...