Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har sedan något år arbetat gemensamt med ett uppdrag för att stärka tillgången till digital spetskompetens. Uppdraget har bedrivits i nära samverkan med både lärosäten, branschföreträdare, studenter, regionala representanter och andra myndigheter.I slutet av oktober kommer vi att publicera våra förslag. De är i stort kända sedan tidigare genom den breda förankringsprocess som genomförts under projekt...
 • Anders ·
  Om några dagar, den 1 oktober, öppnar möjligheten att ansöka om det nya omställningsstudiestödet för studier som påbörjas tidigast vid årsskiftet. Stödet är en del av ett större paket kring omställning, trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Stödet är format så att det ska underlätta för redan yrkesverksamma att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och det är med andra ord en del i det så kallade ”livslånga lärandet”.Universitet och hög...
 • Anders ·
  Det är val nästa söndag, det torde väl inte ha undgått någon. Frågor med anknytning till högskolor och universitet är, som vanligt, inte så vanligt förekommande i valmanifest, debatter eller på plakaten ute på stan. Inga valkompasser som jag har sett har haft med någon fråga som skulle kunna karaktäriseras som ”högskolepolitisk”. Högskolan är helt enkelt inte en fråga som ger valvinst eller övertygar de sista osäkra väljarna.Det gör dock inte att...
 • Anders ·
  Högre utbildning och forskning är centrala för samhällsutvecklingen på så många olika sätt. Snart sagt alla frågor behöver en stark högskolesektor för att på lång sikt kunna lösas. Allt från demokratins utveckling till stärkande av konkurrenskraften och hanteringen av de stora samhällsutmaningarna.Därför är det självklart att också de politiska krafterna på olika sätt vill påverka sektorns utveckling och vid varje tidpunkt genomföra de reformer s...
 • Anders ·
  Om det var ett tema som präglade Almedalens seminarier om högskolesektorn så var det, så som rubriken antyder, frågor som anknöt till lärosätenas betydelse för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning och möjligheter att koppla det nya omställningsstudiestödet till ett utbud för livslångt lärande. Ibland var det med anknytning till särskilda branscher (för att stärka digital spetskompetens, fortbildning inom vården eller kompetensförsörjning f...
 • Anders ·
  Statsförvaltningen är som bekant organiserad i ett antal ”stuprör” som ytterst utgår från hur politiken är organiserad i olika politikområden, portföljer och departement. Varje område har sina myndigheter för att verkställa politikens innehåll i stort som smått genom de uppdrag som varje myndighet har specificerat via instruktion, regleringsbrev eller andra formella regeringsbeslut.Det är en bra ordning. Myndigheterna har tydliga uppgifter och et...
 • Anders ·
  Svenskt Näringsliv har i dagarna släppt en rapport som har ett kritiskt granskande öga när man jämför Sverige med ett urval av andra länder och konstaterar att arbetslösheten bland akademiker är högre, lönepremien för högre utbildning lägre, arbetsmarknadskopplingen svagare och examensfrekvensen lägre. Det är alltid svårt att på ett enkelt sätt jämföra länder. Det är lätt att det blir lite av äpplen och päron. Studieorganisationen ser olika ut, s...
 • Anders ·
  Från tid till annan kommer frågan om urholkningen av ersättningsbeloppen (de så kallade ”prislapparna”) för utbildning på grund och avancerad nivå upp till diskussion. Nu senast i några debattartiklar i dagspressen. Modellen infördes i början av 1990-talet och innebär att lärosätena får en per capita-ersättning för registrerades studenter och likaså en per capita-ersättning för de prestationer som studenterna genomför. Den sammanlagda ersättninge...
 • Anders ·
  Nu börjar vi så smått kommunicera och föra dialog kring ett nytt förhållningssätt till våra olika granskningsuppdrag. Vi tänker oss att samordna insatser inom olika delar av vår verksamhet kring ett för sektorn aktuellt område. Det innebär att vi kan lägga samman erfarenhet och kunskap från våra kvalitetsgranskningar, vår tillsyn och vår effektivitetsgranskande verksamhet till ett sammanhållet och, som jag ser det, mycket mer genomarbetat resulta...
 • Anders ·
  UKÄ har som bekant ett ansvar för att utöva tillsyn inom vårt ansvarsområde. Det gör vi genom att hantera en mängd ärenden varje år. Det är en viktig verksamhet där enskilda kan uppmärksamma oss på brister i regelefterlevnad och rättssäkerhet som sedan blir föremål för utredning och beslut. Men vi försöker också stärka lärosätenas förmåga att göra rätt från början genom att på olika sätt vägleda i regeltolkning. Ett exempel på det är vägledningen...