Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Från tid till annan kommer frågan om urholkningen av ersättningsbeloppen (de så kallade ”prislapparna”) för utbildning på grund och avancerad nivå upp till diskussion. Nu senast i några debattartiklar i dagspressen. Modellen infördes i början av 1990-talet och innebär att lärosätena får en per capita-ersättning för registrerades studenter och likaså en per capita-ersättning för de prestationer som studenterna genomför. Den sammanlagda ersättninge...
 • Anders ·
  Nu börjar vi så smått kommunicera och föra dialog kring ett nytt förhållningssätt till våra olika granskningsuppdrag. Vi tänker oss att samordna insatser inom olika delar av vår verksamhet kring ett för sektorn aktuellt område. Det innebär att vi kan lägga samman erfarenhet och kunskap från våra kvalitetsgranskningar, vår tillsyn och vår effektivitetsgranskande verksamhet till ett sammanhållet och, som jag ser det, mycket mer genomarbetat resulta...
 • Anders ·
  UKÄ har som bekant ett ansvar för att utöva tillsyn inom vårt ansvarsområde. Det gör vi genom att hantera en mängd ärenden varje år. Det är en viktig verksamhet där enskilda kan uppmärksamma oss på brister i regelefterlevnad och rättssäkerhet som sedan blir föremål för utredning och beslut. Men vi försöker också stärka lärosätenas förmåga att göra rätt från början genom att på olika sätt vägleda i regeltolkning. Ett exempel på det är vägledningen...
 • Anders ·
  Anställningarna inom högskolan är ett område som tilldrar sig ett stort intresse. Av förklarliga skäl. Karriärvägen från doktorand till professor är för lärare och forskare en central del av yrkesidentiteten. Att gå framåt, genom olika anställningar, är också förknippad med erkännanden av meriter och framgång i yrket och likaså en markör för möjligheter att erhålla extern finansiering eller för att etablera olika typer av samarbeten.Doktoranderna...
 • Anders ·
  Universitet är inte en skyddad benämning i Sverige till skillnad mot vad som gäller i en del andra länder, till exempel Norge. Vem som så vill kan med andra ord benämna sin verksamhet som ”universitet” utan att detta strider mot någon lag eller förordning.Det som däremot är skyddat är examenstillstånden. För att utfärda en examen enligt svensk lag så måste man ha ett tillstånd för detta. Det finns en ordning för vilka utbildningsanordnare som beh...
 • Anders ·
  UKÄ publicerar varje år en analys av lärosätenas årsredovisningar. Så även i år. Den finns publicerad och tillgänglig här på vår webbplats.En central del i den ekonomiska styrningen av högskolor och universitet är uppdelningen av anslaget i en del för utbildning på grund- och avancerad nivå och en annan del för forskning och utbildning på forskarnivå. Huruvida detta är en ändamålsenlig princip har diskuterats under årens lopp och bland annat Stru...
 • Anders ·
  Som många vet så har UKÄ ett uppdrag att följa pandemins effekter inom högskolesektorn. Till dags dato har vi lämnat tre delrapporteringar till regeringen. Uppdraget ska slutföras under 2022 och slutligt rapporteras i december. Det finns en stor mängd rapporter publicerade inom ramen för uppdraget om allt från genomströmning, forskningsfinansiering, mobilitet, verksamhetsförlagd utbildning till enkätstudier som samlat studenters och doktoranders ...
 • Anders ·
  UKÄ:s vision är Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle. Som med alla visioner och liknande korta men förhoppningsvis kärnfulla ställningstaganden så kan de uppfattas på olika sätt och ges olika innebörd. Därför är det då och då på sin plats att påminna om hur vi resonerande när visionen kom till.Först och främst så grundar sig visionen i det uppdrag som vi har från regeringen och som uttrycks i vår instruktion. Där fra...
 • Anders ·
  Förra veckan arrangerade UKÄ en återföringskonferens för ett antal lärosäten som nyligen gått igenom sin lärosätesgranskning, det vill säga en granskning av deras egna system för kvalitetssäkring av utbildning. Många frågor berördes under diskussionerna, bland annat frågan om nödvändigheten av att ha extern representation i granskningarna inom de lärosätesinterna systemen för utbildningsgranskningar.Lärosätena har organiserat sina utbildningsgran...
 • Anders ·
  Nu påbörjas termin fem med restriktioner på grund av covid-19 vid våra universitet och högskolor. Det gick från omedelbar nedstängning och övergång till distansstudier under våren 2020 till gradvist öppnande under hösten 2021. Nu i början av 2022 är det nya restriktioner som inte är lika dramatiska som i början av 2020 men som ändock är både kännbara och ingripande med tanke på de stora ansträngningar som lagts ned på ständiga anpassningar och fö...