Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders · 2019-11-22
  Regeringen har under de senaste veckorna lagt tre nya uppdrag till UKÄ. Det handlar om att genomföra en tematisk utvärdering av breddad rekrytering, att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor förbereder lärarstudenter för arbete inom komvux utifrån det examensmål som finns i högskoleförordningen och, slutligen, så har vi fått ett uppdrag att kartlägga och analysera hur lokala urvalsgrunder används. Både det först- och sistnämnda up...
 • Anders · 2019-11-19
  Vid förra veckans arbetsgivardag som Arbetsgivarverket bjuder in till varje år medverkande statsministern. Han gav den statliga förvaltningen en stor eloge för att myndigheterna fungerade så väl under perioden som följde på förra valet med övergångsregering under hösten och en bit in på det nya året. Även om planeringen inför innevarande år i flera avseenden var svår att hantera så klarade statsförvaltningen detta utan stora problem i verksamhete...
 • Anders · 2019-11-06
  Som bekant så presenterar regeringen vart fjärde år en forskningsproposition och som ett led i beredningen av propositionen så bjuder regeringen in olika organisationer att lämna synpunkter på forskningspolitiken. Universitet och högskolor och forskningsråden är naturligtvis särskilt centrala i detta arbete men också andra myndigheter, akademier, privata forskningsfinansiärer och intresseorganisationer har beretts möjlighet att lämna in synpunkte...
 • Anders · 2019-10-21
  Från tid till annan så brukar det diskuteras hur väl högskolesektorn tillgodoser arbetsmarknadens behov av kompetens och hur viktig högskoleutbildning är för framgång på arbetsmarknaden. Det är viktiga frågor och det är självfallet ett centralt uppdrag för högskolan att forma ett utbud som svarar upp mot arbetsmarknadens behov såväl som studenternas efterfrågan.I UKÄ:s nyligen publicerade rapport ”Etablering på arbetsmarknaden efter studier i hög...
 • Anders · 2019-10-03
  Under de senaste veckorna har jag deltagit i några aktiviteter där frågor kring livslångt lärande diskuterats. Dels ett seminarium som utbildningsutskottet anordnade med inbjudna från olika organisationer, utredningar och intresseorganisationer och dels en konferens på samma tema som KK-stiftelsen anordnade. Det är viktiga frågor och det är viktigt att diskutera hur högskolor och universitet bidrar. Nedan följer en lite editerad version av det an...
 • Anders · 2019-09-28
  Den 27 september arrangerade UKÄ tillsammans med ITHU och med stöd av Sunet en konferens på temat högskolepedagogik. Konferensen genomfördes virtuellt med hjälp av verktyget Zoom. Runt 500 personer var anmälda och det blev både en intressant konferens och en positiv erfarenhet av att arbeta på ett nytt sätt för den här typen av större konferenser. Erfarenheten från konferensen lovar gott inför framtiden. Jag menar att det faktiskt kan vara gynnsa...
 • Anders · 2019-09-27
  Regeringen beslutar nu att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Uppgifterna är att arbeta med kompetensförsörjningen för hälso- och sjukvården genom att både samordna arbetet och genom att ta fram bra underlag, prognoser och flödesbeskrivningar för de centrala yrkesgrupperna.Beslutet bygger på förslag som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har lämnat till regeringen för bara några veckor sedan. Våra två myndigheter har jobbat intensivt med det...
 • Anders · 2019-09-19
  Regeringen presenterade igår budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är ett resultat av budgetsamarbetet mellan regeringen, liberalerna och centern.När det gäller högre utbildning och forskning så fortsätter det så kallade kunskapslyftet genom fler utbildningsplatser till utbildning på olika nivåer. Både yrkeshögskolan och högskolan får utökningar. Yrkeshögskolan får stöd för ett ökat antal kurser med det uttalade syftet att stärka möjl...
 • Anders · 2019-09-06
  UKÄ har många internationella samarbeten och ett av dessa är samarbetet med de nordiska ländernas kvalitetssäkringsorganisationer. Det kallas för Nordic Quality Assurance (NOQA). NOQA:s årliga konferens var i år förlagd till Stockholm med UKÄ som värd och med ett trettiotal deltagare från de nordiska länderna.Programmet innehåller dels uppdateringar om vad som är på gång inom respektive land och dels diskussioner och erfarenhetsutbyte kring olika...
 • Anders · 2019-09-02
  Statsrådet, Matilda Ernkrans, med ansvar för högre utbildning och forskning besökte UKÄ förra veckan. Det blev en bra möjlighet att diskutera och samtala kring de områden där den högskolepolitiska agendan just nu formas.Januariavtalet är förstås en viktig utgångspunkt för regeringen och också grunden för ett djupare samarbete kring budgetpropositionen i sin helhet. Kompetensförsörjningsfrågorna i allmänhet är ett viktigt område som berördes under...