Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Sveriges universitet och högskolor utbildar för drygt 30 miljarder kronor per år. Det är en hel del förstås. Genom olika satsningar som ibland är permanenta men ofta är tidsbegränsade så kan regeringen precisera viss utbyggnad av vissa. Ofta är det utbildningsområden där behoven är stora som till exempel behovet av fler lärare, fler sjuksköterskor eller ingenjörer. Det kan också vara särskilda utbyggnader av sommarkurser eller så kallade livslång...
 • Anders ·
  Tisdag den 8 juni släppte UKÄ den årliga rapporten som redovisar läge och utveckling för högskolesektorn inom en mängd olika områden. Årsrapporten är både en uppslagsbok att ha till hands när någon fråga kopplad till högskolesektorn behöver få ett svar och en allmänbildande text för var och en som vill fördjupa sin förståelse för vad som händer inom sektorn.Jag minns från min tid som rektor att jag alltid noga följde lanseringen av årsrapporten o...
 • Anders ·
  För ett antal år sedan så var det svenska utvärderingslandskapet avseende universitet och högskolor lite av ett lapptäcke. Flera initiativ, vid flera olika tidpunkter, hade lett fram till att flera parallella utvärderingsmodeller lanserades av olika myndigheter som var och en skulle utvärdera delar av verksamheten vid lärosätena. UKÄ hade sitt pågående uppdrag att utvärdera utbildning, Vetenskapsrådet hade utrett en modell för att utvärdera forsk...
 • Anders ·
  För en tid sedan annonserade Åbo Akademi sin avsikt att från hösten 2022 etablera verksamhet i Sverige. Det man avser att erbjuda är det som i Finland kallas klasslärarutbildning (grundlärare) i samverkan med något svenskt lärosäte men med finsk examen. Det är ett friskt grepp får man väl säga och i enlighet med lärosätets egen strategi om att öka sin närvaro runt om i Norden. Att göra det inom ett område där det råder stor brist på den svenska a...
 • Anders ·
  European universities är ett så kallat ”flagship initiative” från EU för att stärka och utveckla europeiska samarbeten mellan universitet i olika länder. 41 European universities har så här långt valts ut inom ramen för de två utlysningar som har genomförts och totalt 11 svenska lärosäten medverkar i programmet. Avsikten är att skapa samarbeten som knyter Europa samman och möjliggör för studenter att på ett sömlöst sätt röra sig mellan lärosäten ...
 • Anders ·
  Liksom många andra verksamheter så arbetar också UKÄ med digitalisering och digital transformation. Men till skillnad från en del andra myndigheter som har stora ärendemängder och en relation till många enskilda medborgare så har UKÄ, med några i och för sig viktiga undantag, en mindre grupp av intressenter och färre mängd kontakter med personer eller organisationer. Det tryck på effektivisering och digitalisering som andra myndigheter fått tidig...
 • Anders ·
  Ibland, eller ganska ofta, ställs frågan om vad det är för skillnad för högskola och universitet. Det lite knastertorra svaret är att universiteten har en generell rätt att själva definiera och driva sina forskarutbildningar medan högskolorna måste ansöka om examenstillstånd för varje enskild forskarutbildning. Det är i sin tur en nyordning som är drygt tio år gammal. Innan dess så kunde högskolor erhålla så kallat vetenskapsområde som egentligen...
 • Anders ·
  Lärarutbildningen är alltid aktuell. Den diskuteras ofta och länge. Det kan handla om allt möjligt med anknytning till lärarutbildningen: söktryck, behörighet och tillträde, genomströmning, VFU och övningsskolor, lärarbristen, KPU, VAL, utbildningskvalitet, kognitionsvetenskap, skolans lärarförsörjning och yrkets attraktivitet. Det har över tid genomförts mängder med utredningar om lärarutbildningen, skolan och lärarförsörjningen och nu senast ha...
 • Anders ·
  Det såg ut som en tanke men var en tillfällighet. Igår publicerade Svenskt Näringsliv en debattartikel på SvD om livslångt lärande och samma dag fattade UKÄ beslut om en rapport som behandlar högskolans roll för livslångt lärande. Kompetensförsörjning är ett viktigt område för UKÄ, dels eftersom det är centralt för högskolans uppdrag att på ett effektivt sätt möta arbetsmarknadens behov och dels eftersom det är ett område som också tilldrar sig e...
 • Anders ·
  Mycket av verksamheten inom universitet och högskolor bedrivs i en helt öppen internationell omvärld. Forskningen är till sin karaktär internationell med globala nätverk, publicerings- och forskningssamarbeten oberoende av nationsgränser med mera. Till utbildningen finns många program för student- och personalutbyten mellan lärosäten i olika länder, genom Bologna-processen har utbildningsstrukturen harmoniserats och det finns möjligheter för ensk...