Svag minskning av antalet examinerade

Ny statistik från UKÄ visar att antalet examinerade från högskolan minskar. Totalt tog 73 500 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2021/22. Det är 1100 färre jämfört med läsåret innan.

De senaste årens ökning av antal examinerade har mattats av under 2021/2022. Trots detta är nivån högre än åren innan pandemin.

Precis som tidigare år så var majoriteten, 64 procent, av de examinerade kvinnor. Minskningen var större bland männen då 900 färre män examinerades 2021/22 jämfört med 2020/21. Motsvarande minskning bland kvinnor var 200 personer.

Figur 1. Antal examinerade personer läsåren 2011/2012–2021/2022.

Figur 1. Antal examinerade personer läsåren 2011/2012–2021/2022.

Flest antal generella examina utfärdades inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration. Kandidatexamen följt av masterexamen var de två typer av generella examina som minskade mest. Högskoleexamen är den enda kategorin som ökade.

De vanligaste yrkesexamina var civilingenjörsexamen följt av sjuksköterskeexamen. Totalt utfärdades 4 440 civilingenjörsexamina, vilket var 320 färre jämfört med läsåret 2020/21. Det innebär också att det var den yrkesexamen som minskade mest. Samtidigt ökade vissa examina, t.ex. grundlärarexamen, specialistsjuksköterskeexamen och socionomexamen.