Tematisk utvärdering av sjuksköterskeutbildning i mål

Den 31 oktober avslutades den utvärdering som granskat hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga. Utvärderingen har genomförts i form av en tematisk utvärdering, vilket betyder att UKÄ har anpassat utvärderingens utformning till det aktuella temat.

Bedömargruppen i utvärderingen bestod av 15 personer, inklusive ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Bedömargruppen har gjort bedömningar och formulerat bör- och kan-rekommendationer för de 25 utbildningar som har granskats i utvärderingen. Det underlag som bedömningarna i utvärderingen har grundats på har varit lärosätenas självvärderingar.

Den tematiska utvärderingen inleddes med ett metodutvecklingsarbete i flera steg där olika

intressentgrupper har varit involverade. Några nya utvärderingsmoment har också provats under den tematiska utvärderingens gång så som exempelvis värderingsmöten; en dialogbaserad mötesform där lärosäten värderade sina utbildningar tillsammans samt påbörjade sitt arbete med respektive självvärdering.

- Vi på UKÄ ser positivt på att utvärderingens process har gett förutsättningar för dialog både mellan lärosäten samt mellan lärosäten, studenter och vårdaktörer. Lärosätena har också generöst delat med sig av flera goda exempel till varandra om hur man kan lösa utmaningar som man står inför, säger Kristina Sundberg som varit ansvarig för utvärderingen.

Kristina Sundberg säger också att utvärderingen visat en stor samsyn mellan lärosätena vad gäller gemensamma utvecklingsområden för sjuksköterskeutbildning.

- Exempel på utvecklingsområden är kompetensförsörjning på lång sikt, säkerställande av handledarutbildning för handledare och säkerställande av tillräckligt antal kliniska placeringar med kvalitet för studenterna.

I november 2023 kommer den tematiska utvärderingen att följas upp. I samband med detta skickar alla lärosäten in en åtgärdsredovisning om hur man hanterat sina rekommendationer. Uppföljningen avslutas med en återsamling av lärosätena för kunskapsutbyte. Inga examenstillstånd kan återkallas i samband med den tematiska utvärderingen.

Beslut och yttrande i den tematiska utvärderingen finns att ta del av i Högskolekollen. Här kan du även ta del av UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar:

Ta del av beslut och yttrande i Högskolekollen.

Den 9 december kl. 13-15 genomförs ett webbseminarium om den tematiska utvärderingens resultat på en nationell nivå.

Välkommen att anmäla dig till webbseminariet här.