Nytt regeringsuppdrag: Översyn av förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor

UKÄ har fått ett nytt regeringsuppdrag som går ut på att göra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor.

I uppdraget ingår att

  • inventera vilka problem berörda myndigheter har med tillämpningen av förordningen
  • bedöma vilka ändringar som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas av berörda myndigheter på ett ändamålsenligt sätt
  • bedöma hur förordningen kan ges en modernare och mer teknikneutral utformning
  • bedöma om enskilda utbildningsanordnare bör omfattas av förordningen och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för det
  • utreda om organisationer, företag eller andra privata aktörer, exempelvis studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i antagnings- och studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat sätt
  • lämna nödvändiga författningsförslag och motivera dessa förslag.

Under genomförandet av uppdraget ska UKÄ ta in synpunkter från berörda myndigheter och andra intressenter, i första hand Ladokkonsortiet, Statistiska centralbyrån och Universitets- och högskolerådet. UKÄ ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet genom att skicka in en delrapport med nödvändiga författningsförslag i de delar av uppdraget som rör antagningsregistret senast den 1 mars 2023, och en slutrapport senast den 31 december 2023.

Du kan komma med synpunkter

Med anledning av uppdraget vill vi öppna upp möjligheten för dig som är berörd av förordningen, att skicka in synpunkter på förordningens utformning och tillämpning samt övriga önskemål kring förordningen. Ett brev med samma möjlighet har också i dagarna skickats ut till utvalda mottagare.

Så lämnar du synpunkter

  • Redogör för bakgrunden till synpunkterna.
  • Formulera gärna förslag på eventuella ändringar i förordningen samt motivera de ändringar du föreslår.
  • Skriv dina synpunkter i bearbetningsbar form, till exempel i ett Worddokument och skicka in e-post till registrator@uka.se. Skriv UKÄ:s reg.nr 32-00278-22 i ämnesraden.

För att UKÄ ska kunna ta ställning till dina synpunkter ska de vara inskickade till UKÄ senast den 30 september 2022. UKÄ kommer därefter eventuellt kontakta dig för en fortsatt diskussion.

Läs Uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor på regeringen.se.