UKÄ med i arbetsgrupp för kvalitetssäkring av Europauniversiteten

Nu är det klart att UKÄ kommer ingå i en europeisk arbetsgrupp för transnationell kvalitetssäkring av Europauniversiteten. Projektet väntas pågå i två år.

Projektet syftar till att undersöka hur ett gemensamt europeiskt ramverk för kvalitetssäkring (EUniQ) ska kunna implementeras. Ett ökat transnationellt samarbete poängteras i den europeiska universitetsstrategin från januari 2022.

- UKÄ ser mycket fram emot att arbeta med 15 andra länder i projektet Kvalitetssäkring för Europauniversitet. Det är en oerhört viktig fråga både för de svenska lärosäten som medverkar i en allians och för hela universitets- och högskolesektorn. För UKÄ är det en prioriterad fråga, vi vill vara med och påverka när stora förändringar inom vårt ansvarsområde sker på europeisk nivå, säger Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.

Arbetsgruppen ingår i paraplyprojektet Implementation and Innovation in QA through Peer Learning (I’MINQA). I’MINQA drivs av BFUG (the Bologna Follow up Group) Thematic Peer Group C. Group C bildades för att främja utbyte länderna emellan i syfte att stärka de ingående ländernas förutsättningar att leva upp till Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring (ESG) inom det europeiska området för högre utbildning, European Higher Education Area (EHEA). Resultaten från arbetsgruppen ska slutredovisas vid ministermötet för EHEA 2024.

UKÄ har förberett sin medverkan i arbetsgruppen genom att noga följa den europeiska utvecklingen på området och genom att aktivt bidra i diskussionen och i olika arbetsgrupper kring transnationell kvalitetssäkring. Det görs via UKÄs medlemskap i ENQA (European Association for Quality Assurance of Higher Education) och registrering i EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). Nationella hinder för transnationell kvalitetssäkring behöver ses över i Sverige och i de flesta andra länder inom EHEA.

På nationell nivå har UKÄ ordnat möten och haft dialog med intressenter, representanter för nätverk och arbetsgrupper för European University Initiative, EUI lärosäten samt strategiska nätverk för internationalisering.

- Dessa dialoger och samarbeten kommer att bli ännu viktigare när vi nu ingår i Arbetsgruppen kvalitetssäkring för Europauniversiteten, säger Maria Wikse, UKÄ:s representant i projektet.

Bakgrund

Europauniversiteten initierades genom Erasmusprogrammets två pilotutlysningar 2019 och 2020 under namnet European University Initiative. I kommissionens europeiska universitetsstrategi från januari 2022 poängteras betydelsen av Europauniversiteten. De ses som flaggskepp för framtidens EHEA och som miljöer att testa andra stora initiativ inom utbildningssektorn såsom europeisk examen. Satsningarna är del av större processer inom Europeiska unionen som handlar om att öka Europas konkurrenskraft inom utbildning, forskning, innovation och samverkan.

UKÄ har tidigare medverkat i EUniQ, ett pilotprojekt för kvalitetssäkring av Europauniversitet tillsammans med några av pilot-allianserna och några europeiska kvalitetssäkringsorganisationer.

- Det var mycket värdefullt för UKÄ att medverka i EUniQ projektet som tog fram ett gemensamt ramverk för europeisk kvalitetssäkring, nu ser vi fram emot att medverka i projektet Kvalitetssäkring för Europauniversitet. Vi behöver utforska hur ramverket fungerar i en svensk kontext, säger Karin Järplid, chef för Utvärderingsavdelningen på UKÄ.

Fakta: Flaggskeppen Europauniversitet

Europauniversiteten initierades genom Erasmusprogrammets två pilotutlysningar 2019 och 2020 under namnet European University Initiative. 41 allianser beviljades medel för tre års finansiering. Sverige har en hög medverkan med elva universitetet.

I Erasmus 2021-27 utlystes 270 millioner Euro till satsningar på Europauniversitet. I slutet av juli väntas besked om medel till expansion och förlängning av befintliga allianser och skapandet av nya. Till 2024 räknar Europakommissionen med att det ska finnas 60 Europauniversitet och att 10 % av alla lärosäten i EU ingår i en allians.

I kommissionens europeiska universitetsstrategi från januari 2022 poängteras betydelsen av Europauniversiteten. De ses som testbäddar för framtidens European Higher Education Area (EHEA) tillsammans med andra stora initiativ inom utbildningssektorn. Satsningarna är del av större processer inom Europeiska unionen som handlar om att öka Europas konkurrenskraft inom utbildning, forskning, innovation och samverkan.

Läs den europeiska universitetsstrategin.

Fakta: EUniQ projektet och ett gemensamt europeiskt ramverk för kvalitetssäkring

UKÄ har tidigare medverkat i EUniQ, ett pilotprojekt för kvalitetssäkring av Europauniversitet tillsammans med några av pilot-allianserna och några europeiska kvalitetssäkringsorganisationer. I projektet, som The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) ledde, involverades fyra allianser. I två av dessa medverkar svenska lärosäten, nämligen Göteborgs universitet (EUTOPIA) och Kungl. Tekniska Högskolan (Unite!).

Projektet utvecklade ett ramverk och en färdplan för att kvalitetssäkra allianserna som vid lanseringen blev väl mottagna. EUniQ ordnade en digital slutkonferens 28 september 2021 och slutrapporterade till kommissionen i december 2021.

Nästa steg, för att ramverket ska kunna implementeras, är att påverka på policyer och se över nationella regler samt undersöka hinder och se över möjligheter för hur EUNiq-modellen ska kunna implementeras vilket är tanken med den nya arbetsgruppen. Behovet av ökat transnationellt samarbete poängteras i den europeiska universitetsstrategin och genomsyrar även initiativen och rekommendationer från europakommissionen.

Läs mer om EUniq.