Statistiken som tar pulsen på högskolan i Sverige

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är ansvarig för statistik som berör den svenska högskolan. Vi tar fram statistik som belyser studenter, doktorander och personal. Vi tar också fram uppgifter om forskning och högskolans ekonomi. Sammantaget ger det en bild av hur det står till med högskolesektorn.

Uppgifter från lärosätena utgör grunden

Grunden till all vår statistik är de uppgifter som medarbetare hos lärosätena lägger in i sina respektive verksamhetssystem. Ett urval av dessa uppgifter rapporteras sedan till oss eller till Statistiska centralbyrån som producerar en del av statistiken på uppdrag av UKÄ. Medarbetarna på Sveriges lärosäten och det arbete som de gör är en viktig grund till den officiella statistiken om högre utbildning.

Underlag i propositioner, beslut, prognoser och debatt

De uppgifter som UKÄ tar fram och publicerar används som underlag i många sammanhang. Bland annat i regeringens budgetproposition, politiska propositioner och beslut, som underlag till debatt och nyhetsrapportering. Information används för att följa upp effekterna av coronapandemin. Informationen är också ett viktigt underlag i vår kommande uppföljning av Sveriges återhämtningsplan efter pandemin. Den statistik och de analyser och rapporter vi tar fram är tillgängliga för alla via vår webb och via vår statistikdatabas.

Smakprov från några av våra senaste statistiska resultat:

  • Antalet studenter har aldrig varit så många som nu – läsåret 2020/21 fanns 454 000 studenter i landet. Flest studenter fanns inom juridik och samhällsvetenskap följt av humaniora och teologi.
  • Den officiella statistiken visar också att det fanns 17 400 doktorander föregående år och antalet doktorsexamina var 2 700.
  • Vid lärosäten arbetar 69 500 personer.

Officiell statistik – Vad är det?

Officiell statistik är statistik som enligt lag och förordning har en särskild ställning. Denna statistik ska bland annat finnas allmänt tillgänglig och, vara uppdelad på kvinnor och män. Genom att uppgifterna hålls tillgängliga i register hos Statistiska centralbyrån så är möjligheterna att bedriva forskning på uppgifterna om högre utbildning goda.

Det är regeringen som utser vilka myndigheter och vilka områden som det ska finnas officiell statistik inom. UKÄ är en av 29 myndigheter som har ett ansvar för Sveriges officiella statistik. Tillsammans med Skolverket, Centrala studiestödsnämnden och Statistiska centralbyrån tar vi fram statistik som försöker belysa den utbildning som sker i Sverige. Tillsammans samverkar vi också i ett särskilt användarråd kring statistik om utbildning.