Nätverk för effektivare granskning av högskolan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och samordna ett nätverk mellan de myndigheter som följer upp och utvärderar forskning och utbildning. I en ny rapport beskrivs utformningen av nätverket som kommer att påbörja sitt arbete under hösten 2022.

UKÄ inrättar ett nätverk med syftet att skapa en överblick över vilka uppföljningar, utvärderingar och andra analyser som genomförs, identifiera samarbetsmöjligheter, samt undvika överlappningar och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Nätverket ska bidra till att skapa en samlad kunskapsbild av högskolan, som kan ligga till grund för beslutsfattande på olika nivåer.

Nätverket träffas två gånger per år

Nätverkets arbete planeras och leds av en styrgrupp som består av de statliga myndigheter som har verksamheten vid högskolan som sitt huvudsakliga fokus (UKÄ, VR, Formas, Forte, Vinnova och UHR) och UKÄ leder styrgruppens arbete. Nätverket träffas två gånger per år och mötena möjliggör erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande samt identifiering av samordningsvinster. Samordningen mellan olika granskningsaktiviteter sker i dialog i tillfälliga samordningsgrupper och för att främja kunskapsutveckling och lärande, föreslår UKÄ att styrgruppen också inrättar tillfälliga arbetsgrupper.

UKÄ föreslår att högskolan, och högskolans intresseorganisationer, utgör ett eget nätverk – högskolenätverket. Regelbundna och ändamålsenliga former för dialog upprättas mellan de båda nätverken, så att den samlade kunskap, kompetens och erfarenhet som finns inom de båda nätverken kommer till nytta.

Bygger på erfarenhet och dialogsamtal

Utformningen av nätverket bygger på beprövad erfarenhet och lärdomar som gjorts inom ramarna för andra nätverk för myndighetssamverkan samt på de synpunkter som har kommit in under de dialogsamtal som UKÄ har bjudit in till för att diskutera uppdraget. Utformningen bottnar även i en strävan efter att organisera arbetet inom nätverket på ett sätt som skapar så lite administrativt arbete som möjligt för nätverkets medlemmar. Arbetsformerna är därför flexibla och anpassningsbara och UKÄ avser att utvärdera dem efter ett par års tid.

Om regeringsuppdraget:
UKÄ ska inrätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter som följer upp och utvärderar forskning och utbildning. Syftet är att skapa en överblick över vilka uppföljningar, utvärderingar och andra analyser som genomförs, identifiera samarbetsmöjligheter, samt undvika överlappningar och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Nätverket ska även bidra till hur samordning med berörda myndigheter utanför högskoleområdet ska organiseras och hur information kan tillgängliggöras.