Uppdragsutbildning – först ut 2023 då UKÄ samordnar sina granskningar

UKÄ har i sin instruktion (2012:810) tre olika granskningsuppdrag: granskning av effektivitet, juridisk tillsyn och kvalitetsgranskningar. Hittills har vi närmat oss lärosätena vid olika tillfällen och på olika sätt för de olika typerna av granskningar. Vi har nu inlett ett utvecklingsarbete för att samordna våra granskningar med syftet att bidra med större nytta till lärosätena utan att för den skull öka belastningen.

Detta nya sätt att samordnat genomföra granskningar är tänkt att utgå ifrån de områden inom sektorn som är särskilt angelägna att granska. Vilka granskningsmetoder som ska användas bedöms utifrån hur vi bäst skapar kunskap och bidrar till utveckling på det aktuella området.

UKÄ startar under 2023 en pilotgranskning av uppdragsutbildningen vid universitet och högskolor, där vi använder styrkan i metoderna inom myndighetens olika granskningsuppdrag. Piloten kommer att koordineras med övriga granskningar under 2023 för att inte vara en extra belastning för lärosätena.

Under 2022 utarbetar UKÄ en modell för hur myndighetens olika granskningsuppdrag kan komplettera varandra i en samordnad granskning av uppdragsutbildningen, på ett sätt som skapar nytta för våra målgrupper som är utöver vad våra separata granskningar kan åstadkomma var för sig. Parallellt fortsätter UKÄ:s arbete med att utveckla metoderna för kvalitetssäkringssystemet.

UKÄ har precis inlett arbetet och kommer att på olika sätt ha kontakt med lärosätena och andra intressenter för att få input till utvecklingsarbetet.