Antalet doktorsexamina ökade det senaste året

Antalet doktorsexamina ökade något efter att ha minskat under flera år. De var 2 700 år 2021 och ökade från 2020 då de var 2 600. En förklaring till ökningen kan vara att antalet nybörjare på forskarnivå började öka igen 2017 efter att ha minskat under flera år.

Av de som avlade doktorsexamen 2021 var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Antalet licentiatexamen var 440 år 2021, av de var 38 procent kvinnor och 62 procent män.

Antal doktorsexamina fördelat på kön åren 2011–2021.

Antal doktorsexamina fördelat på kön åren 2011–2021.

Antalet doktorandnybörjare var 3 100 år 2021, vilket är en minskning från 3 300 föregående år. För tredje året i rad var det något fler kvinnor än män, 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Antalet doktorander var 17 400 år 2021, vilket är en minskning från 18 000 föregående år. Även bland doktoranderna var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Det sker en viss eftersläpning i rapporteringen av antalet doktorandnybörjare och doktorander. Det innebär att det slutliga antalet troligen blir oförändrat eller något större 2021 jämfört med 2020.

Den 9 juni kommer det statistiska meddelandet Doktorander och examina på forskarnivå 2021.