Nya tabeller om svensk och utländsk bakgrund

Nu finns nya tabeller om svensk och utländsk bakgrund bland studenter och doktorander. En nyhet för i år är att uppgifterna också finns uppdelade på universitet och högskolor.

Både antalet högskolenybörjare med svensk och utländsk bakgrund ökade mellan läsåren 2019/20 och 2020/21, medan antalet inresande studenter minskade. Sett över hela tioårsperioden från och med 2011/12 har antalet nybörjare med utländsk bakgrund ökat medan antalet med svensk bakgrund minskade fram till och med läsåret 2017/18 för att sedan börja öka.

Figur över antal högskolenybörjare under 65 år läsåren 2011/12–2020/21 efter svensk och utländsk bakgrund samt inresande studenter.

Figur 1. Antal högskolenybörjare under 65 år läsåren 2011/12–2020/21 efter svensk och utländsk bakgrund samt inresande studenter.

Försvarshögskolan har störst andel nybörjare med svensk bakgrund

Läsåret 2020/21 hade Försvarshögskolan störst andel nybörjare med svensk bakgrund och Handelshögskolan i Stockholm hade den näst största andelen – 90 respektive 88 procent. Karolinska institutet och Södertörns högskola hade istället störst andel nybörjare med utländsk bakgrund – 38 respektive 35 procent. Jämförelsen avser lärosäten med minst 200 nybörjare.

Definition av svensk och utländsk bakgrund samt inresande studenter
Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst en inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda samt personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. I båda grupperna ska personerna vara folkbokförda i Sverige. Inresande studenter är inte en del av den svenska befolkningen utan består istället av utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter.

Definition av högskolenybörjare och nybörjare vid viss högskola
Med högskolenybörjare avses en person som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i Sverige. Med nybörjare vid viss högskola (högskolanybörjare) avses en person som för första gången är registrerad vid ett visst lärosäte på grundnivå eller avancerad nivå.

Länk till tabellerna hos SCB

Den 25 maj 2022 publicerar UKÄ och SCB ett nytt statistiskt meddelande om svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2020/2021.