Konstfack får examenstillstånd på forskarnivå

UKÄ har beviljat Konstfacks ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom området bild, form, rum. Konstfack blir den andra konstnärliga högskolan i landet som får examinationsrättigheter på forskarnivå.

Våren 2021 ansökte Konstfack om tillstånd att ge konstnärlig examen på forskarnivå inom området bild, form, rum. Konstfack är en av fem konstnärliga högskolor i landet och bedriver idag konstnärliga utbildningar i design, konst och konsthantverk på grundnivå och avancerad nivå.

Bedömargrupp granskade ansökan

UKÄ tillsatte en bedömargrupp som granskade ansökan och genomförde intervjuer med representanter för lärosätet. Bedömargruppen ansåg att Konstfack uppfyller de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen samt i de bedömningsgrunder som tagits fram av UKÄ för tillstånd att utfärda examen. Bedömargruppen ansåg också att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att denna examen på Konstfack får utfärdas.

En av två med examenstillstånd på forskarnivå

UKÄ instämmer i de bedömningar som bedömargruppen gjort och beslutade att bevilja Konstfacks ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom området bild, form, rum. Konstfack blir den andra konstnärliga högskolan i landet som får examinationsrättigheter på forskarnivå. Stockholms konstnärliga högskola fick motsvarande tillstånd år 2016 i området konstnärliga praktiker.