Grönt ljus för två av fyra lärosäten i ny granskningsomgång

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde och Södertörns högskola.

Högskolan Halmstad och Högskolan i Kristianstad fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete då samtliga bedömningsområden är tillfredsställande. Högskolan i Skövde och Södertörns högskola fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Majoriteten har kommit långt

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv, samt arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt.

- Majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla kvalitetssystem som uppfattas som heltäckande och väl integrerade med lärosätenas organisation och verksamhetsstyrning. Positivt är också den starka dialogkultur som präglar kvalitetsarbetet, säger Viveka Persson, gruppchef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Samtliga lärosäten uppfyller alla bedömningsområden förutom Högskolan i Skövde och Södertörns högskola där Utformning, genomförande och resultat respektive Styrning och organisation bedöms som inte tillfredsställande. För Högskolan i Skövde handlar det främst om den bristande systematiken i de rutiner och dokument som används i den årliga uppföljningen och rapporteringen av kvaliteten på utbildningsprogram och på studenternas otillräckliga deltagande i denna process. För Södertörns högskola rör bristerna struktur och komplexitet av kvalitetssystemet eftersom detta riskerar att leda till bristande kunskap om systemet samt svårigheter att genomföra det systemet föreskriver. Bristande dokumentation av dialogerna och begränsad spridning av resultaten både av dessa och av resultaten från lärosätets interna utbildningsutvärderingar är andra utvecklingsområden.

- Det är positivt att de flesta av lärosätena kommit ganska långt i implementeringen av kvalitetssystemen och tar ett stort ansvar i att säkerställa kvaliteten i sina utbildningar. Till exempel har flera av utbildningarna vid lärosätena genomgått utbildningsutvärdering med externa inslag, säger Viveka Persson.

Utmaningar och utvecklingsområden

I granskningarna identifieras som ett återkommande utvecklingsområde att kommunikationen med studenter och doktorander behöver förbättras. Det handlar till exempel om att nå ut till studenterna med information om resultat av kursvärderingar och utbildningsutvärderingar, samt uppföljning av de individuella studieplanerna för doktoranderna.

Ett annat utvecklingsområde som samtidigt är en styrka är den starka dialogkulturen som bidrar till en bra kvalitetskultur. Bedömarna lyfter här att dialogerna skulle kunna förenklas och att dokumentationen kunde förbättras för ökad transparens och spridning av resultaten från dessa.