Fler åker utomlands under forskarutbildningen

Statistik om den internationella mobiliteten bland doktorander samlas årligen in av UKÄ och SCB. Under 2020 hade drygt 30 procent av de som tagit doktorsexamen genomfört en del av sin utbildning utomlands och det vanligaste resmålet var USA.

Andelen som varit utomlands under sin forskarutbildning har ökat under de senaste fyra åren. Av de 2 574 individer som tagit doktorsexamen 2020 hade 33 procent varit utomlands under utbildningen. Utlandsvistelser var något vanligare bland män än bland kvinnor, även om könsfördelningen var relativt jämn.

De flesta som varit utomlands doktorerade inom naturvetenskap (29 procent), följt av teknik (22 procent). Korta utlandsvistelser, tre månader eller mindre, var vanligast förekommande. USA var den mest besökta destinationen, följt av Förenade kungadömet och Tyskland.

För mer statistik fördelad på forskningsämnesområde, längd på utlandsvistelser, typ av mobilitet (till exempel EU-finansierade program) och geografi, se de publicerade tabellerna

Du kan ladda ner tabellerna för 2020 här Excel, 75.7 kB.

Figur över antalet kvinnor och män som varit utomlands någon gång under sin forskarutbildning, doktorsexaminerade 2017, 2018, 2019 och 2020

Figur 1. Antalet kvinnor och män som varit utomlands någon gång under sin forskarutbildning, doktorsexaminerade 2017, 2018, 2019 och 2020

Information om statistiken
Statistik om den internationella mobiliteten bland doktorander samlas sedan 2017 in årligen av UKÄ och SCB. Insamlingen är en del av rapporteringen till EU. Inom ramen för EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa2020, finns målet att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska området för högre utbildning ska ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands. Den ska vara i minst tre månader under någon del av den totala studietiden.

Sverige rapporterar sedan 2017, liksom de övriga medlemsländerna i EU, in uppgifter om internationell mobilitet avseende studenter i ”tertiary education” (högskoleutbildning och annan minst 2-årig eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning). Utöver de uppgifter som efterfrågas av EU finns även ett nationellt behov av uppföljning av kortare utlandsvistelser inom den svenska forskarutbildningen, och UKÄ samlar därför in ytterligare uppgifter om detta. Tabellerna som presenteras här är utgör inte rapporteringen till EU.

Den statistik som presenteras här baseras på den senaste undersökningen från 2021, och inkluderar de personer som avlagt doktorsexamen under 2020. Både svenska och utländska doktorander ingår i undersökningen. Med utländska doktorander avses personer som kommit till Sverige för att genomföra sin .