Kvalitetsgranskning av Stockholms universitet

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet även på Stockholms universitet. Det är den sista lärosätesgranskningen i den femte omgången, som startades hösten 2020. Stockholms universitet fick godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv, samt arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt.

Granskningen visar att Stockholms universitets system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning generellt sett håller en hög kvalitet men att det inte i alla delar är systematiskt tillämpat och uppföljt inom hela lärosätet.

För Stockholms universitet är det bedömningsområdena student- och doktorandperspektivet och arbetsliv och samverkan som inte är tillfredsställande. Andra utvecklingsområden som bedömargruppen pekar ut är att lärosätet bör ha en mer systematisk uppföljning för analyser av genomströmning och avhopp, inklusive hur man använder de individuella studieplanerna som ett verktyg för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att genomföra sin utbildning inom planerad studietid.

De övriga lärosätesgranskningarna i femte omgången är redan klara. Göteborgs, Lunds, Umeå och Uppsala universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete då samtliga bedömningsområden är tillfredsställande. Linköpings universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.